بلیط هواپیما

گام اصلي براي معلمان؛ آغاز رتبه بندي

بررسي رتبه‌بنــــدي معلمان در کميسيون تخصصي دولت از دوشنبه (19 ارديبهشت) آغاز شد. يوسف نوري اظهار کرد: اکنون که دولت انقلابي روي کار آمده است با وجود آنکه آيين‌نامه رتبه‌بندي معلمان به صورت ناقص در اواخر دولت قبل تدوين شده بود اما اجراي رتبه‌بندي مورد توجه قرار گرفت. وي با بيان اينکه آيين‌نامه رتبه‌بندي معلمان، نخستين آيين‌نامه‌اي است که با معلمان به اشتراک گذاشته مي‌شود، تصريح کرد: معلمان براساس اين آيين‌نامه رتبه‌بندي که سياست تشويقي هم براي آن داريم، بايد صلاحيت عمومي و تخصصي را دارا باشند. احکام رتبه‌بندي معلمان از 31 شهريورماه 1400 در نظر گرفته مي‌شود و اعتبار 38 هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده است.