تورم ارز آزاد 85 درصد تورم اقلام با ارز دولتی 91 درصد

■ یارانه جاماندگان «دارای شرایط دریافت» محفوظ است
■ درآمد، ملک، خودرو و تراکنش بانکی معیار شناسایی
■  تزریق آرامش به بازار با ورود 120 هزار تن روغن
■  بازار  از امروز با توزیع 7هزار تن مرغ آرام می‌گیرد

■ راهی برای خروج از دوگانه‌ «هدررفت منابع» یا «تشدید تورم»

6 ، 8 ، 9 ، 13