بلیط هواپیما

نامه‌ای به ترودو

آقای جاستین!
با ما سخن درست بگویید
ایران تیول سلطنت انگلیس نیست
این قوم قرن‌های متمادی‌ست

با عزم راستین
بر پای پر ز تاول خود ایستاده است
گاهی اگر از پا فتاده است
هر بار قد کشیده سرافراز و استوار.
زیرا نژاده است.
زیرا در آستین
دارد فنون و شعبده، بسیار
نودولتان تازه به دوران رسیده را
با این کهن سرا نه توان افاده است
لاف از چه می‌زنید؟
از آن تمدنی که ستونش را
بر استخوان مردم بومی
بر گور دسته جمعی اطفال بی شمار
بنیان نهاده است؟!