بلیط هواپیما

انقلابي ماندن مهم‌تر از انقلابي بودن است

گروه سياسي
رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فتح خرمشهر را نماد تغيير يك معادله تلخ به يك معادله شيرين و تحقق نجات ملي دانستند و با اشاره به عوامل اين تغيير معادله گفتند: قاعده عبور از شرايط سخت، پيچيده و تلخ و رسيدن به پيروزي و موفقيت، عملكرد جهادي، عزم راسخ، ابتكار عمل، از خود گذشتگي، نگاه بلندمدت و در راس همه آنها اخلاص و توكل به خداوند متعال است.
ايشان مجلس شوراي اسلامي را از اركان اصلي مديريت كشور برشمردند و با اشاره به دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي مديريت كشورها در شرايط خطير كنوني بين‌المللي، همه قوا و دستگاه‌ها را به درك اهميت جايگاه خود و همكاري صميمانه با يكديگر فراخواندند و تاكيد كردند: شناخت صحيح توانايي‌ها و آسيب‌پذيري‌ها يكي از مسائل بسيار ضروري است زيرا دشمن بيش از آنكه به توانايي‌هاي خود اميدوار باشد به خطا و اشتباه‌هاي ما چشم دوخته است. رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به ايام سالروز فتح خرمشهر، اين حادثه عظيم را فراتر از باز پس‌گيري يك شهر دانستند و گفتند: فتح خرمشهر در واقع تغيير يك معادله تلخ و حياتي به سود رزمندگان اسلام و تبديل آن به يك معادله شيرين بود. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تبيين علت اين تغيير معادله افزودند: عوامل نجات ملي كه با فتح خرمشهر محقق شد عبارتند از: عملكرد جهادي، ازخودگذشتگي، عزم راسخ، ابتكار عمل، نگاه بلند به اهداف و آرمان‌ها و بالاتر از همه اخلاص و توكل بر خداوند.
ايشان اين عوامل و قاعده كلي را نسخه نجات‌بخش در همه امور و در همه زمان‌ها دانستند و تاكيد كردند: مبناي اين قاعده نجات‌بخش، وعده تخلف‌ناپذير خداوند در قرآن مبني بر پيروز گرداندن افراد و جامعه‌اي است كه به اين عوامل پايبند باشند و خداوند عمل و مجاهدت‌هاي افراد چنين جامعه‌اي را ضايع نخواهد كرد. رهبر انقلاب اسلامي گفتند: ازخود گذشتگي به معناي اسير نشدن در پنجه خواسته‌هاي حقير است و بسياري از مشكلات افراد و جوامع از تن دادن به خواسته‌هاي حقير آغاز مي‌شود. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي سپس وارد موضوع مجلس شدند و با تاكيد بر اينكه مجلس شوراي اسلامي يكي از اركان و اضلاع اصلي مديريت كشور و داراي جايگاه مهمي است، خاطرنشان كردند: نمايندگان مجلس از شهرهاي مختلف و حتي از شهرهاي كم‌جمعيت نيز بايد به جايگاه مجلس چنين ديدگاهي داشته باشند و متوجه سختي و پيچيدگي مديريت كشور باشند.
ايشان با اشاره به وسعت، جمعيت، جغرافيا، تاريخ و اقليم متنوع ايران تاكيد كردند: مديريت كشوري با موقعيت ايران عزيز، كاري مهم و با توجه به شرايط ويژه كنوني دنيا، طبيعتا دشوار و پيچيده است. رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: البته در شرايط امروز دنيا، مديريت براي همه كشورها سخت شده است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تبيين دلايل شرايط خاص حاكم بر دنيا، گفتند: رقابت‌هاي خصمانه قدرت‌ها و تهديدهاي قدرت‌هاي اتمي عليه يكديگر، تحركات و تهديدهاي فزاينده نظامي و جنگ در نزديكي اروپا به عنوان يكي از جنگ‌خيزترين مناطق جهان، فراگيري كم‌سابقه يك بيماري و تهديدهاي غذايي در سطح جهان، همه عواملي هستند كه شرايط كنوني دنيا را ويژه كرده‌اند و در چنين شرايطي مديريت كشورها، سخت‌تر و پيچيده‌تر شده است. ايشان خاطرنشان كردند: ايران، علاوه بر شرايطي كه بر همه كشورها حاكم است، به دليل ارايه الگويي نو كه عبارت از مردم‌سالاري ديني است و موجب بر هم خوردن جدول تنظيمي نظام سلطه شده است، با قدرت‌هاي جهاني درگير چالش مستمر در ابعاد مختلف است.
رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي در برابر همه خصومت‌ها و دشمني‌ها، سينه سپر كرده و در حال پيشرفت و موفقيت است، افزودند: نمايندگان مجلس، دولت و قوه قضاييه و دستگاه‌هاي ديگر همه بايد بدانند كه در چه مديريت بزرگ و مهمي دخيل هستند و به تناسب اين جايگاه، مراقبت از خود را افزايش دهند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خاطرنشان كردند: بايد هم توانايي‌ها و هم آسيب‌پذيري‌ها را به درستي شناخت و مراقب بود خطا و اشتباهي رخ ندهد زيرا دشمن بيش از آنكه به توانايي‌هاي خود اميدوار باشد، به اشتباه‌هاي ما اميد بسته است. رهبر انقلاب با اشاره به تعبير سابق خود از مجلس يازدهم به عنوان مجلس انقلابي افزودند: بعضي‌ها از اين تعبير خوش‌شان نيامد اما اين يك تعبير حقيقي بود، چراكه مردم نمايندگاني را براي اين مجلس انتخاب كردند كه شعارها و جهت‌گيري‌هاي آنها انقلابي بود. ايشان اظهارات برخي افراد كه شعارهاي انقلاب را دردسر براي كشور مي‌دانند، مردود دانستند و گفتند: حركت به سمت آرمان‌هاي انقلاب به نفع كشور و موجب درمان دردهاي آن است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، انقلابي ماندن را مهم‌تر از انقلابي بودن خواندند و خاطرنشان كردند: بعضي افراد در سال‌هاي اول انقلاب بسيار پرشور و حرارت و به تعبيري سوپرانقلابي بودند اما استقامت و طاقت ماندن در اين راه را نداشتند و نتوانستند در مسير بمانند، بنابراين مشكل‌تر از انقلابي بودن، انقلابي ماندن فردي و جمعي مجلس است. ايشان با تحسين اقدامات خوب انجام شده در دو سال گذشته مجلس يازدهم، در ادامه به بيان شاخص‌هاي «نماينده انقلابي» پرداختند و گفتند: اولين شاخص، «ساده‌زيستي و اسير تجملات و اعيان‌نشيني نشدن» است و نبايد زندگي نمايندگان با قبل از دوره نمايندگي تفاوت كند.
«مسووليت‌پذيري» دومين شاخص يك نماينده انقلابي بود كه رهبر انقلاب با تاكيد بر آن، گفتند: پاي قانون خوبي كه تصويب مي‌كنيد محكم بايستيد و از طرف ديگر اين‌گونه نباشد كه با آگاهي از رد شدن آن در شوراي نگهبان يا ناتواني دولت در اجراي آن، قانوني تصويب كنيد تا فقط مسووليت آن را از دوش خود‌ برداريد.
ايشان «مردمي بودن» را شاخص ديگري از انقلابي‌گري يك نماينده برشمردند و افزودند: مردمي بودن يعني علاوه بر نشست و برخاست با مردم، گوش شنوا براي شنيدن حرف آنها داشته باشيد اما در جايي كه امكان اجراي خواسته مردم ممكن نيست با زبان گويا دلايل آن را توضيح دهيد كه اين كار از مصاديق جهاد تبيين است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، «اصلي- فرعي كردن مسائل كشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلي» را از ديگر شاخص‌هاي نماينده انقلابي دانستند و گفتند: شاخص ديگر، «اجتناب جدي از تبعيض و فساد» چه در قبال فساد ديگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد است.
ايشان «همكاري صميمانه با قوا و دستگاه‌هاي ديگر و همچنين بدنه آنها» و پرهيز از گروكشي و معارضه را از جمله الزامات مجلس انقلابي دانستند و خاطرنشان كردند: نماينده انقلابي با عموم مردم همراه است اما عوام‌زده و جوّ زده نيست بنابراين در قوانين و اقدامات مجلس، چنانچه مخالفت‌ها منطقي بود آنها را بپذيريد اما در غير اين‌ صورت، جنجال و فضاسازي عليه مجلس و قانون نبايد شما را از انجام وظيفه باز بدارد. رهبر انقلاب، «پايبندي كامل به قانون اساسي و تكاليف آن» را شاخصه ديگر نماينده انقلابي دانستند و در جمع‌بندي اين بخش از سخنان خود گفتند: البته يكي از چيزهايي كه نشانه انقلابي بودن نيست نطق‌هاي ميان‌دستورِ پرشورِ همراه با اعتراض و عصبانيت است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي سپس به بيان چند توصيه درباره مسائل قانونگذاري پرداختند. ايشان با تاكيد بر «وضع قوانين با نگاه جامع و بلندمدت و پرهيز از قانونگذاري براي هر امر جزيي»، توجه به سياست‌هاي كلي ابلاغي در قوانين را 
با اهميت خواندند و افزودند: وظيفه مجلس، قانونگذاري براساس اين سياست‌ها است نه در تعارض با آنها، البته بعضي سياست‌هاي كلي مانند سياست‌هاي كلي انتخابات يا سياست‌هاي كلي قانونگذاري نياز به قانون دارند كه با وجود گذشت چند سال از ابلاغ آنها هنوز قوانين مربوطه تصويب نشده است. رهبر انقلاب، پيشنهاد طرح از طرف نمايندگان را به خصوص در مواردي كه خلأ و نياز كشور است اما دولت درباره آنها لايحه نداده است، جزو حقوق و وظايف مجلس خواندند و گفتند: البته شنيدم كه در اين مجلس تعداد طرح‌ها بيش از مجالس قبلي است كه اين كار چندان مناسب نيست و كار كارشناسي و اجراي آنها دچار مشكل مي‌شود و با اجرا نشدن قانون، مسووليت‌ها لوث مي‌شود. ايشان در اين زمينه افزودند: با تشكيل مجالس جديد، طرح‌هاي در جريان بررسي مجلس قبل كه وقت و زحمت زيادي صرف آنها شده، كنار گذاشته مي‌شود كه اين مساله نياز به اصلاح دارد.
توصيه ديگر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي «اصلاح ساختار بودجه» بود كه گفتند: تركيب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده كه مخاطب اين موضوع بيشتر دولت است اما در مجلس نيز نبايد با افزايش هزينه‌ها بدون تعيين درآمدهاي واقعي و قابل تحقق، به كسري بودجه كه ام‌الخبائث مشكلات اقتصادي است، اضافه شود. ايشان با تاكيد بر «تقويت بنيه كارشناسي مجلس چه در مركز پژوهش‌ها و چه در كميسيون‌هاي تخصصي»، به تدوين برنامه هفتم توسعه اشاره كردند و گفتند: در اين برنامه‌هاي پنج‌ ساله نبايد به كلي‌گويي اكتفا شود بلكه دولت و مجلس با نگارش مساله‌محور برنامه، راه را براي دست‌اندركاران كشور روشن كنند. رهبر انقلاب اسلامي با بيان چند نمونه از مسائلي كه بايد در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگيرد، افزودند: در برنامه هفتم براي مسائلي مانند كشاورزي، يا مساله معدن كه ظرفيت‌هاي كشور در آن دست‌نخورده يا با استحصال بدون ارزش افزوده است، يا مساله صنعت كه راهبرد كشور در اين بخش نامعلوم است، به صورت علمي و مساله‌محور سند و برنامه نوشته شود. البته امكانات كشور و موضوع آمايش سرزميني نيز درنظر گرفته شود. ايشان در توصيه بعدي، «توجه به ابعاد رسانه‌اي مصوبات و اقدامات مجلس و توضيح آنها براي مردم» را مورد تاكيد قرار دادند و گفتند: توضيح درست ندادن به مردم، موجب مي‌شود فرصت فضاسازي و هياهو عليه قانون ايجاد شود و شما از تصويب آن پشيمان شويد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تمجيد از چابكي و گزارش‌هاي به‌موقع ديوان محاسبات در چند سال اخير، افزودند: اخيرا ديوان محاسبات بررسي بودجه بعضي شركت‌هاي دولتي را نيز آغاز كرده كه اگر آن را به همه شركت‌هاي دولتي تعميم دهيد از جمله امتيازات اين مجلس خواهد بود.
رهبر انقلاب با اشاره به توصيه سابق خود به نمايندگان مبني بر پرهيز از دخالت در انتصابات خاطرنشان كردند: رييس مجلس گفتند بعضي نمايندگان از اين توصيه دلخور شده‌اند، در حالي كه اين توصيه به مصلحت خود شما است، چراكه اگر در يك منطقه با پيشنهاد يا فشار يك نماينده، مسوولي منصوب شود اما عملكرد او مطلوب نباشد، مشخص نيست بايد از چه كسي بازخواست شود. ايشان در اين زمينه افزودند: يكي از مسائل مهم در قانون اساسي بحث تفكيك قوا است و هر كسي بايد به وظايف خود عمل كند، البته همواره به دولتي‌ها نيز توصيه كرده‌ايم از مشورت و نظرات نمايندگان استفاده كنند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تاكيد بر اهميت حفظ آبروي افراد و پرهيز از بيان مطالب اثبات‌نشده از تريبون پر اهميت مجلس، گفتند: هر چه مسووليت بيشتر مي‌شود، عبادت و تضرع انسان به درگاه خداوند متعال و شفيع قرار دادن ائمه هدي به درگاه الهي بايد بيشتر باشد. ايشان در پايان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار و شهيدان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، ياد شهيد صياد خدايي را كه سه روز قبل در يك عمليات تروريستي به شهادت رسيد، گرامي داشتند. در ابتداي اين ديدار، آقاي دكتر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي، ضمن تشريح اقدامات دو سال اخير مجلس يازدهم، «توجه به خنثي‌سازي تحريم‌ها» را راهبرد اصلي اين مجلس خواند و گفت: مجلس درچارچوب اين راهبرد، به دنبال تحقق «بسته تحول در قوانين اقتصادي» است. رييس مجلس با بيان اينكه مجلس همزمان با حل ريشه‌اي مسائل بر تدبير براي كاهش مشكلات مقطعي مردم نيز تاكيد دارد، تصويب بازتوزيع يارانه ارز ترجيحي به صورت كالابرگ براي كالاهاي ضروري را از اقدامات نمايندگان در اين خصوص برشمرد. تشريح اقدامات قانوني در جهت تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، تصويب قوانين در زمينه ماليات بر خانه‌هاي خالي، حمايت از دانش‌بنيان‌ها، شفافيت، واردات خودرو، حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اولويت‌بخشي به مناطق محروم و مناطق حاشيه‌نشين در بودجه و مصوبات، پيگيري بهبود مشكلات سربازان از ديگر محورهاي گزارش آقاي قاليباف در اين ديدار بود.