بلیط هواپیما

پزشك پول و حالا، دلار!

رئيس کل سازمان نظام پزشکي در واکنش به برخي اظهارات مبني بر دريافت سکه و دلار به‌جاي هزينه درماني از سوي برخي پزشکان، اعلام کرد که سازمان نظام پزشکي با اين اقدامات مخالف است؛ البته در اين زمينه گزارشي به سازمان نظام پزشکي واصل نشده است، اما قطعا اگر گزارشي در اين زمينه به ما برسد، رسيدگي مي‌کنيم. محمد رئيس‌زاده افزود: قطعا درصد چنين تخلفاتي متفاوت از ساير صنوف جامعه نيست، اما همان حداقل‌هايش هم قطعا زيبنده جامعه پزشکي و هيچ قشري نيست. سازمان نظام پزشکي طبق قانون مصوب مجلس وظيفه رسيدگي به شکايات را دارد و اگر کسي در اين زمينه‌ها شکايت کند، ما بررسي مي‌کنيم. معاونت‌هاي درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي وظيفه نظارت دارند، هم ساختار و قانون آن را دارند و هم نيروي انساني آن را در اختيار دارند. سازمان نظام پزشکي نه به لحاظ قانوني و نه به لحاظ لجستيکي، اين وظيفه را براي نظارت و سرکشي ندارد، اما اگر شکايتي واصل شود، حتما پيگيري مي‌شود.