نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته رشد اقتصادی بهار امسال 0/8 درصد بیشتر شد


براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول امسال به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد سه و هشت‌دهم درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و چهار و سه‌دهم درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠١ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی کاهش منفی هشت‌دهم درصد داشته اما گروه صنایع و معادن و گروه خدمات به ترتیب چهار و دودهم و سه و 9دهم درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد یافته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است. گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
گفتنی است، رشد اقتصادی سال 1400 براساس مرکز آمار ایران چهار و سه‌دهم درصد محصول ناخالص داخلی با نفت و سه‌ونیم درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠٠ بود.
سرزمین خودرو ایرانیان