ماجرای حقوق ۳۳ میلیونی یک مدیر دفتر و ۱۵۰ ساعت اضافه کاری اش!

 مهر نوشت: چند روزی است که فیش حقوقی ۲۶ میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران منتشر شده است؛ فیشی که نشان می‌دهد یک جوان دهه هشتادی با کار در دفتر مادر خود پس از کسر کسورات ماهیانه ۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان دریافت می‌کند. خبرگزاری مهر این فیش حقوقی را بررسی کرده و نوشته است: *در این فیش آمده است این خانم مدت ۶ روز تعطیل کار داشته است، اما در ماه آبان هیچ روز تعطیلی جز ۴ جمعه وجود نداشته و ۲ روز تعطیل کار اضافه‌تر در فیش وی نوشته شده است. *  ۱۵۰ ساعت اضافه کار مندرج در فیش یعنی صاحب آن تمامی پنج‌شنبه‌های ماه را به مدت ۸ ساعت سرکار رفته است و بقیه روزها نیز حداقل ۵ ساعت بیشتر و پس از ساعت اداری یعنی تا ساعت ۲۱ در حال کار بوده است. *با همین محاسبه اضافه کاری که در فیش حقوقی دختر رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران لحاظ شده است، مبلغ ۸ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان تحت عنوان اضافه کاری و مبلغ ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان تحت عنوان تعطیل کاری به وی پرداخت شده است. *اما نکته حائز اهمیت این است که محل خدمت صاحب این فیش حقوقی نجومی، دبیرخانه شورای شهر تهران ذکر شده است؛ اما دبیرخانه در روزهای تعطیل هیچ فعالیتی ندارد و لذا برای آن نباید اضافه کاری و تعطیل کاری  لحاظ شود. *نکته جالب این است که دارنده فیش مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از کارفرمای خویش یعنی مادرش پاداش دریافت کرده است.