به جای قیمت خودرو نحوه ایمن ساختن آن را کشف می‌کردیم!

آرمان امروز: جانشين پليس راهنمايي و رانندگي فراجا گفت: گوش شنوايي وجود ندارد و ما همچنان شاهديم که در مورد خودرو به تنها چيزي که اهميت داده نمي‌شود کيفيت و ايمني آن است، اي کاش به جاي قيمت خودرو، چگونگي خودرو ايمن ساختن را کشف مي‌کرديم. سردار سيد تيمور حسيني گفت: گير افتادن در کولاک بسيار ترسناک است و گاهي فرد تا يک قدمي مرگ نيز مي‌رود. متاسفانه برخي نه تنها به هشدارها توجه نمي‌کنند، بلکه با خودرويي نامناسب و شرايط نامناسب وارد جاده مي‌شوند. نداشتن سوخت کافي، نداشتن زنجيرچرخ و ... از جمله اين موارد است. جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فراجا اضافه کرد: جاده بايد بخشنده باشد، خودرو  بايد خطا را پوشش دهد، نه اينکه تازه به آن ضريب و شدت هم بدهد و در نهايت يک خطا به قيمت از دست رفتن جان تمام شود. حسيني ادامه داد: اين موارد بارها و بارها تکرار شده اما متاسفانه گوش شنوايي وجود ندارد و ما همچنان شاهديم که در مورد خودرو به تنها چيزي که اهميت داده نمي‌شود کيفيت و ايمني آن است. اين روزها ظاهرا يک کشفي هم به کشفيات دنيا اضافه شده و در کنار گاليله و ... ما هم کاشف قيمت خودرو شده‌ايم، اين هم در نوع خود جالب است. اي کاش به جاي قيمت خودرو، چگونگي خودروي ايمن ساختن را کشف مي‌کرديم. جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فراجا افزود: ما واقعا خسته شديم که انقدر گفتيم و گوش شنوايي براي اين موضوعات پيدا نکرديم.