ضعف مد یریتی مانع ذخیره‌سازی گاز د ر کشور


گروه انرژی:بحران کمبود  گاز د ر کشور طی روزهای گذشته واکنش جد ی رئیس جمهور نسبت به بی توجهی د ر خصوص ذخیره سازی گاز د ر کشور را به همراه د اشته و این مسئله با نقد  بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی هم همراه شد ه است.به گزارش«تجارت»،د ر همین رابطه،یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران متاسفانه د ر طول این سال ها د ر ذخیره سازی گاز بسیار ضعیف عملکرد ه است و د ر رتبه های آخر سهم ذخیره سازی گاز نسبت به مصرف قرار د ارد .حسین حسین زاد ه د ر گفت‌وگو با ایسنا، د رباره سیاست های ذخیره سازی گاز د ر سطح کشور، بیان کرد : ذخیره سازی گاز حلقه مفقود ه و گم شد ه حوزه ناترازی گاز است؛ یکی از اساسی ترین کارهایی که د ر بخش گاز باید  صورت گیرد  بحث ذخیره سازی است. اکثر کشورهای د نیا از جمله آمریکا که د ارای بزرگ ترین مخازن ذخیره سازی است، گاز را می خرند  تا آن را برای ایام خاص ذخیره کنند  و اینکه گفته می شود  ذخایر استراتژیک آمریکا یا روسیه وارد  بازار شد ، تولید  خود  این کشورها نیست بلکه آن ها را خرید اری کرد ه و ذخیره سازی کرد ه اند .وی د ر اد امه اظهار کرد : امروز کشورهایی مانند  اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی جزو بزرگ ترین کشورهایی هستند  که د ر زمینه ذخیره سازی گاز د ر حال فعالیت هستند .این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران متاسفانه د ر طول این سال ها د ر ذخیره سازی گاز بسیار ضعیف عملکرد ه است و د ر رتبه های آخر سهم ذخیره سازی گاز نسبت به مصرف قرار د ارد ، یعنی ما تنها ۱.۷ د رصد  مصرف خود ، ذخیره سازی د اشته ایم البته کارهای خوبی د ر سال های گذشته صورت گرفته که ظرفیت خوبی است اما بروکراسی اد اری که د ر شرکت ملی نفت ایران وجود  د ارد  جلوی کار را می گیرد . شرکت ملی گاز می گوید  من می خواهم حفاری انجام د هم تا گاز تولید  کرد ه و آن را ذخیره کنم اما شرکت نفت می گوید  این کار برای من است. این بروکراسی های اد اری باعث شد ه عملا این کار انجام نشود .وی د ر اد امه با بیان اینکه هد ف آمریکا این بود  که وابستگی کشورهای اروپایی د ر تامین گاز از روسیه کاملا از بین برود ،‌ گفت: همه ما می د انیم که ناتو د ر د وره ترامپ ضعیف شد ه بود  اما از موقعی که باید ن روی کار آمد ، ناتو را تقویت کرد  و کاری کرد  تا روسیه وارد  جنگ شود  و بلافاصله ذخایر استراتژیک گاز خود  را روانه اروپا کرد . امروز کشورهای اروپایی وابستگی شد ید ی به آمریکا پید ا کرد ه اند .نمایند ه مرد م لارستان د ر مجلس افزود : امروز کشورهای اروپایی از جمله آلمان به شد ت د ر حال توسعه گاز ال.ان.جی هستند  که عملا د ر آیند ه وابستگی خود  را نسبت به گاز روسیه قطع کنند ، بنابراین بنظر می رسد  ما باید  د ر این بازار نقش آفرینی د اشته باشیم و با توسعه ظرفیت گاز ال.ان.جی که د ر کشور وجود  د ارد  به سبک کشور قطر قد م برد اریم و همکاری های منطقه ای خود  را د ر زمینه نفت و گاز افزایش د هیم.وی گفت: شوک ناشی از قطع گاز د ر اروپا آنها را به سمتی برد  که حتی استفاد ه از زغال سنگ را افزایش د اد ند  اما د ر کل شاهد  هستیم که قیمت گاز د ر د ل سرما و یخبند ان اروپا کاهش پید ا کرد ه است. این نشان می د هد  سیاست گذاری که اروپایی ها د ر زمینه گاز د اشتند  علی رغم افزایش تورم، موفق بود ه و د ر سال های بعد  نیز خود شان را تقویت خواهند  کرد . بنظر بند ه اروپا د ر گذر از بحران انرژی بسیار موفق عمل کرد ه است و اروپایی ها با د یپلماسی انرژی توانستند  بحران را مد یریت کنند . ما باید  انتظار د اشته باشیم که ترکیه به عنوان هاب انرژی از طرف اروپا و روسیه پذیرفته شود .این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اد امه د اد : ما اگر یک مخزن ۱۵۰ الی۲۰۰ میلیون بشکه ای گاز د ر کشورهای پیرامونی خود مان د اشتیم شاید  این اتفاقات د ر حوزه انرژی کشور رخ نمی د اد .حسین زاد ه تصریح کرد : باید  با به کار بستن د یپلماسی انرژی قوی از فرصت ها و ظرفیت های موجود  به نفع کشور استفاد ه کنیم و باید  با ایجاد  زیر ساخت ها و تقویت خود  د ر خطوط انتقال بتوانیم د ر آسیای میانه و اروپا نقش آفرینی د اشته باشیم.

نیاز فوری ایران به ذخیره سازی گاز
یک مؤسسه مشاوره انرژی، گزارش د اد ه که د ر ایران حد ود  ۴۰ ساختار زمین‌شناسی با پتانسیل ذخیره‌سازی وجود  د ارد  که د ر صورت بهره‌برد اری از آنها، بخش قابل توجهی از کسری ۲۰۰ میلیون مترمکعبی زمستان را می‌توان به‌راحتی پوشش د اد . ناگفته نماند  که به د لیل ضعف د ر ذخیره‌سازی گاز د ر د ولت قبل، ناترازی گاز د ست‌کم از چند سال اخیر به یک معضل جد ی برای صنعت نفت کشور تبد یل شد ه است. گویا، امسال هم صنعت نفت کشور با روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز مواجه خواهد  بود . ناترازی گاز را د ر زبانی ساد ه، به وجود  فاصله بین مصرف و تولید  تعبیر می‌کنند ؛ عاملی که استمرار آن، نه تنها بر روند  تولید  صنایع مختلف بلکه بر اقتصاد  کشور هم تأثیرات منفی خود  را گذارد ه است. د ر حال حاضر مصرف گاز طبیعی د ر بخش خانگی و تجاری از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب د ر روز گذشته است و حد ود  ۷۲ د رصد  تولید  گاز کشور د ر این بخش مصرف می‌شود .

سرزمین خودرو ایرانیان