اخبارکوتاه


صاد رات ۳۶۰ میلیون د لاری کالا از مرزهای آستارا

مد یرکل گمرک آستارا با بیان اینکه د ر ۹ ماهه سال جاری صاد رات غیرنفتی به ارزش ۳۶۰ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۴۶۷ د لار از مرزهای سه گانه زمینی، د ریایی و ریلی آستارا انجام شد ه است، گفت: د ر مقایسه با مد ت مشابه سال قبل از حیث کالا به ارزش، این نوع صاد رات پنج د رصد  رشد  د اشته است.علی حسین ذوالقد ری د ر گفت وگو با ایسنا، کالاهای صاد راتی از گمرکات مرزی شهرستان آستارا د ر شمال غربی استان گیلان و مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را شامل محصولات کشاورزی و باغی (انواع کلم و کاهو، سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز،هویج، باد مجان، فلفل د لمه، خرما، پرتقال، کیوی، کشمش، هند وانه و سیب د رختی)، محصولات پتروشیمی، معد نی، مصنوعات پلاستیکی، کاشی، سرامیک، انواع سنگ های ساختمانی، لبنیات، انواع آبزیان و مصنوعات پلاستیکی اعلام کرد  و افزود : مقصد  بیشتر صاد رات از ایران به کشورهای روسیه و جمهوری آذربایجان بود ه است.وی با اشاره به رشد  ۲۴۱ د رصد ی رویه ترانزیت مبد اء د ر ۹ ماهه سال جاری از اد اره کل گمرک آستارا، افزود : رویه ترانزیت مقصد  کالا د ر همین مد ت ۵۱ د رصد  رشد  د اشته شد ه است.

 

بی توجهی به بخش خصوصی برای عبور از تحریم

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت توسعه اقتصاد ی د ر برخی کشورهای آسیا و منطقه تصریح کرد : آنچه که د ر کشور قطر رخ د اد  نمونه خوبی برای مقایسه است. قطر شاید  به اند ازه بوشهر ما وسعت د اشته باشد  اما می‌بینیم که با استفاد ه از ظرفیت میاد ین نفتی و گازی مشترک به چه د رآمد هایی رسید ه است.مسعود  خوانساری د ر هفتمین مراسم تقد یر از کارآفرینان و جشنواره امین‌الضرب اظهار کرد : د ر سال‌های گذشته تحریم‌ها به اقتصاد  ایران ضربه‌های قابل توجهی وارد  کرد ه است. از سویی ما نتوانسته‌ایم سرمایه خارجی مورد  نیاز را جذب کنیم و همین موضوع به عقب ماند گی اقتصاد  ایران د ر برخی حوزه‌ها منجر شد ه است و از سوی د یگر مشکلات اقتصاد ی به محد ود  شد ن سفره مرد م و سختی معیشت آنها نیز د امن زد ه است.وی با بیان این‌که د ر کنار تحریم‌های خارجی برخی خود تحریمی‌ها نیز به عاملی برای سخت‌تر شد ن شرایط اقتصاد  ایران تبد یل شد ه گفت: ما هیچ راهی جز استفاد ه از حد اکثر توان د اخلی و به کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای عبور از شرایط فعلی ند اریم.د ر این زمینه بخش خصوصی می‌تواند  بسیار کارگشا باشد  اما ما متاسفانه شاهد  آن بود یم نه تنها از ظرفیت این بخش به د رستی استفاد ه نشد  که حتی با برخی برخورد ها شرایط را برای فعالان اقتصاد ی واقعی نیز د شوار کرد ند .

سرزمین خودرو ایرانیان