ليدر «پويش جوانان محلات ايران» دستگير شد

آرمان امروز: دادستان تهران مي‌گويد يکي از ليدرهاي اغتشاشات اخير در کشور دستگير شده است. علي صالحي دادستان تهران با بيان اينکه متهم از ليدرهاي اغتشاشات و از نزديکان يکي سرکردگان ضد انقلاب خارج نشين بوده است، گفت: از ابتداي بروز اعتراضات در کشور گروهي با پوشش و عنوان جعلي جوانان محلات ايران با اعلام فراخوان و برنامه ريزي براي ايجاد آشوب در سراسر کشور پا به عرصه گذاشت. اين گروه که بر اساس رصدهاي دقيق و ردزني‌هاي فني سايبري فراجا ارتباط بدون واسطه‌اش با سرويس هاي جاسوسي آشکار شده و زير چتر اطلاعاتي نيروهاي امنيتي قرار گرفت. گروه مورد اشاره راهبرد خود را بهره‌برداري از ظرفيت اراذل و اوباش و وارد مدار کردن اراذل به اغتشاشات قرار داد.
افسر هادي سرويس جاسوسي با سرپل ارتباطي در تهران تماس گرفته و ضمن تعريف يک خط ارتباطي امن تمام دستورات و فرامين را براي وي در تهران ارسال مي‌کرد. براي متهم بازداشت شده علاوه بر نقش محتوايي مسئوليت پخش منابع مالي بين اراذل و اوباش نيز در نظر گرفته شده بود که در همين رابطه گفتني است به کيف پول ديجيتال متهم سه روز قبل بازداشت مبالغي واريز شده بود. مبدا واريز رمزارز هاي موجود در کيف ديجيتال متهم کشور انگليس و امريکا بوده است.