تهران – آنکارا د ر مسیر تعمیق مناسبات


گروه سیاسی: بعد  از سفر د وره‌ای اخیر حسین امیر عبد اللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، د یروز –سه‌شنبه- او برای د ید ار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری ترکیه، عازم آنکارا شد . بنابر اعلام وزرات خارجه، امیرعبد اللهیان و هیات همراه او، د ر د ید ار با مقامات ترکیه د ر خصوص مناسبات د و کشور د ر حوزه های مختلف سیاسی، اقتصاد ی و فرهنگی و همچنین موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی به گفتگو و تباد ل نظر خواهند  پرد اخت.
به گزارش تجارت، حسین امیرعبد اللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران د یروز (سه‌شنبه) ۲۷ د ی ماه و پیش از ترک تهران به مقصد  آنکارا برای د ید ار و گفت‌وگو با «مولود  چاووش اوغلو» همتای ترکیه‌ای خود  د ر جمع خبرنگاران د رباره این سفر گفت: امروز طبق برنامه‌ای که هماهنگ شد ه بود  و به خاطر تحرکات منطقه‌ای قرار بود  من هم د ر روسیه باشم و هم آنکارا که علت آن هم برخی تحولات منطقه‌ای بود . د ر نهایت مقرر شد  سفر به مسکو با قد ری تاخیر انجام شود  و امروز سفر به آنکارا صورت می‌گیرد .
وی افزود : د ر سفر به آنکارا آخرین وضعیت مناسبات د وجانبه مورد  بررسی قرار می‌گیرد . آقای ارد وغان رئیس جمهور ترکیه از آقای د کتر رئیسی برای سفر به ترکیه د عوت رسمی به عمل آورد ه که هماهنگی‌های اولیه این سفر د ر سطح عالی د ر آنکارا انجام خواهد  شد .علاوه بر این، به د لیل تحولات سریعی که هم د ر حوزه شامات و هم د ر غرب آسیا جریان د ارد ، د و روز پیش د ر سوریه با آقای بشار اسد  و د ر لبنان با مقامات عالی این کشور گفت‌وگو کرد یم.
وزیر خارجه با اشاره به تحولات د ر قفقاز جنوبی و رایزنی د رباره مسائل مختلف منطقه‌ای که به امنیت منطقه بستگی د ارد ، عنوان کرد : د ر چارچوب نگاه د ولت آقای رئیسی مبنی بر سیاست همسایگی و نگاه به آسیا تحرکات بیشتر د ر این حوزه امروز یک ضرورت مهم است.


همچنین، حسین امیرعبد اللهیان صبح د یروزسه‌شنبه بعد  از ورود  به آنکارا د ر جمع خبرنگاران د ر ارتباط با اهد اف سفر خود  به این کشور همسایه با بیان این‌که د ر د ید ار با مقامات ترکیه د ر مورد  مسائل د و جانبه و منطقه‌ای گفت‌وگو می‌کنند ، تاکید  کرد : روابط ایران و ترکیه د ر مسیر د رست خود  قرار د ارد  و امروز می‌توانیم از ترکیه به عنوان یکی از همسایگانی که بهترین مناسبات با ایران را د ارند  یاد  کنیم.
این د یپلمات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد : د ر این سفر و د ر جریان د ید ار با آقای ارد وغان رئیس جمهور ترکیه و چاووش اوغلو وزیر خارجه این کشور برخی از موضوعات منطقه‌ای از جمله تحولات د ر غرب آسیا، قفقاز جنوبی و د یگر مسائل بین‌المللی را مورد  بحث و بررسی قرار می‌د هیم.
د ر اد امه، حسین امیرعبد اللهیان، پس از د ید ار و گفت‌وگو با وزیر خارجه ترکیه با «رجب طیب ارد وغان» رئیس جمهور ترکیه د ید ار و گفت‌وگو کرد . مولود  چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه د ر این د ید ار حضور د اشت.
وزارت امور خارجه ترکیه نیز روز د وشنبه اعلام کرد  که وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به ترکیه سفر خواهد  کرد  تا د رباره موضوعات مختلف به رایزنی بپرد ازد .بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه، «حسین امیرعبد اللهیان»‌ د ر این سفر با «مولود  چاووش‌اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه د ید ار خواهد  کرد  و د و د یپلمات د ر این د ید ار د رباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط د وجانبه به تباد ل نظر خواهند  پرد اخت.
این د ومین سفر امیرعبد اللهیان به ترکیه پس از تصد ی سمت وزارت امور خارجه است. ششم تیر ماه ۱۴۰۱ بعد  از آنکه چند ین بار خبر سفر حسین امیرعبد اللهیان به ترکیه مطرح شد ه بود ، این سفر انجام شد . وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران د ر پاسخ به د عوت «مولود  چاووش اوغلو» همتای ترکیه‌ای خود  به آنکارا رفت و ضمن د ید ار با وزیر خارجه ترکیه با «رجب طیب ارد وغان» رئیس جمهور این کشور نیز د ید ار و به گفت‌وگو نشست. یکی از مباحثی که د ر این گفت‌وگوها مطرح شد  عملیات احتمالی نظامی ترکیه د ر شمال سوریه بود .
رئیس د ستگاه د یپلماسی جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب ۲۲ د ی ماه به لبنان و از آنجا به سوریه سفر کرد . امیرعبد اللهیان د ر بیروت و د ر نشست خبری مشترک با همتای لبنانی د ر پاسخ به سؤالی د رباره گفت‌وگوی سوریه و ترکیه اظهار د اشت: از گفت‌وگوهای سوری و ترکی و گفت‌وگوهای به عمل آمد ه بین مقامات سوریه و ترکیه خرسند یم و از مسیر گفت‌وگو و مذاکره برای حل مشکلات این د و کشور استقبال می‌کنیم. معتقد یم برای تمرکز بر راه‌حل سیاسی قوی‌تر بین سوریه و ترکیه فرمت آستانه را با مشارکت د اد ن سوریه باید  تقویت کرد .
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین د ر نشست خبری مشترک با فیصل المقد اد  وزیر خارجه سوریه د ر پاسخ به سؤالی ترکیه و سوریه را د و کشور مهم
د ر منطقه خواند  و گفت: ایران با هر د و کشور روابطی مهم د ارد . زمانی د ر جریان قرار گرفتیم که احتمال د ارد  نیروهای نظامی ترکیه به شمال سوریه حمله نظامی انجام د هند ، وارد  معاد له برای جلوگیری از ورود  به جنگ جد ید  و حمله نظامی شد یم. خرسند یم که تلاش‌های د یپلماتیک
جمهوری اسلامی ایران و گفت‌وگوهای روسای جمهوری ایران ترکیه و سوریه به این منجر شد  که گفت‌‌وگو جای جنگ را بگیرد .
معتقد یم حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها باید  مورد  اهتمام قرار بگیرد . به تلاش‌های د یپلماتیک خود مان برای نزد یکی و حل مشکلات بین سوریه و ترکیه اد امه می‌د هیم.