تولید کنند گان ارز کافی برای وارد ات را ند ارند 


گروه صنعت و تجارت: قائم مقام د بیرکل خانه صنعت، معد ن و تجارت خاطر نشان کرد : تولید کنند گان ارز کافی برای وارد ات را ند ارند  و منابع ارزی د ولتی برای وارد ات کفایت نمی‌کند  از این‌رو تولید کنند ه و وارد کنند ه با ارزهای د یگری اقد ام به وارد ات می‌کند  و باید  با قیمت د یگری نهاد ه‌ها را تامین ‌کند  از این‌رو به ناچار افزایش قیمت باید  د اشته باشد  اما د ولت به شکل تعزیراتی مانع می‌شود .آرمان خالقی د ر گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه اولویت تامین گاز د ر بخش خانگی است، گفت: د ر طول سال‌های گذشته د ر صورت بروز چالش د ر تامین سوخت نخست انرژی صنایع به عنوان مراکز انرژی بر قطع می‌شد ؛ به نظر می‌رسد  قطعی گاز شهرک‌های صنعتی راحت‌تر از صنایع پراکند ه باشد  چراکه مراکز صنعتی د ر یک نقطه متمرکز شد ه‌اند .وی با اشاره به مستثنی شد ن قطعی انرژی د ر صنایع غذایی، تصریح کرد : صنایع غذایی به خصوص محصولات لبنی، کنسروی، روغن و فرآورد ه‌های گوشتی که مواد  اولیه آنها فساد پذیر است د ر اولویت قطعی گاز قرار نمی‌گیرند  چراکه خسارتی که به آنها وارد  می‌شود  قابل توجه است علاوه‌بر این مواد  تامین کنند ه نیاز روزانه مرد م هستند  و د ر سبد  مصرفی خانوارها قرار د ارند  از این‌رو نباید  خللی د ر روند  تولید  آنها ایجاد  شود . صنایعی مانند  فولاد ، سیمان و آجرپزی‌ها د ر اولویت قطعی سوخت قرار د ارد .به گفته قائم مقام د بیر کل خانه صنعت، معد ن و تجارت؛ گزارشی از قطعی گاز صنایع غذایی به‌د ست ما نرسید ه است اما به ‌نظر می‌رسد  اگر شرایط سخت‌تر شود  آنها نیز مشمول قطعی سوخت شوند .خالقی اد امه د اد : قطعی گاز صنایع غذایی د ر میزان تولید  تاثیر می‌گذارد . وقتی تولید  متوقف شود  تولید کنند ه نمی‌تواند  به تعهد ات خود  عمل کند  و د ر نتیجه بازار با کمبود  مواجه می‌شود  و کمبود  د ر بازار افزایش نرخ را به همراه می‌آورد . همچنین باید  این نکته را د ر نظر د اشت که صنایع غذایی مانند  سایر صنایع نمی‌توانند  از سوخت‌های جایگزین مانند  مازوت استفاد ه کنند  چراکه کوره‌های پخت این صنایع به‌گونه‌ای طراحی شد ه‌اند  که نمی‌توانند  به غیر گاز با سوخت د یگری کار کنند .این فعال اقتصاد ی د ر پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌بینی می‌کنید  که د ر روزهای آیند ه چالش عد م تامین گاز به صنعت غذا نیز سرایت کند  به‌خصوص استان‌هایی که با کمبود  گاز مواجه است؟ گفت: این موضوع به شد ت مصرف نسبت مستقیم د ارد  اگر مد یریت و اولویت‌بند ی‌ها د رست انجام شود  به صنعت غذا نخواهد  رسید  و آسیبی متوجه این صنعت نشود .وی با اشاره به گرانی مواد  اولیه د ر سال جاری، گفت: بعد  از آزاد سد  ازی نرخ آرد  د ر صنایع غذایی و افزایش قیمت مواد  پتروشیمی، سلولزی و بسته‌بند ی‌ها قیمت مواد  غذایی افزایش پید ا کرد  اما د ر حال حاضر عامل جد ید ی برای افزایش قیمت‌ مواد  غذایی ایجاد  نشد ه است.خالقی مد اخله د ولت د ر زمینه کنترل قیمت‌ها د ر صنعت غذایی را مد اخله تعزیراتی نامید  و افزود : افزایش نرخ ارز نیمایی، اثر خود  را د ر قیمت نهاد ه‌های بخش تولید  می‌گذارد  و باعث می‌شود  که تولید کنند ه با قیمت بالا نهاد ه را خرید اری کند  اما د ولت با نرخ گذاری د ستوری مانع افزایش قیمت می‌شود . همچنین تولید کنند گان ارز کافی برای وارد ات را ند ارند  و منابع ارزی د ولتی برای وارد ات کفایت نمی‌کند  از این‌رو تولید کنند ه و وارد کنند ه با ارزهای د یگری اقد ام به وارد ات می‌کند  و باید  با قیمت د یگری نهاد ه‌ها را تامین ‌کند  از این‌رو به ناچار افزایش قیمت باید  د اشته باشد  اما د ولت به شکل تعزیراتی مانع می‌شود . قائم مقام د بیر کل خانه صنعت، معد ن و تجارت د ر پایان بیان کرد : تولید کنند ه باید  قیمت‌ محصولات را افزایش بد هد  و از آنجایی‌که نمی‌تواند  اقد ام به تغییر وزن و کاهش کیفیت می‌کند  و اینگونه تعاد ل بخش تولید  از بین می‌رود  و برنامه ریزی از حالت ثبات خارج می‌شود .