بودجه میراث فرهنگی در تعليق

علی دارابی
1-لايحه بودجه 5261 هزار ميليارد توماني دولت که نسبت به سال گذشته حدود 40% افزايش دارد تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
2- سهم دستگاه هاي فرهنگي، رسانه اي، ارتباطي چون ارشاد، تربيت بدني، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 31 هزار و 291 ميليارد تومان برآورد شده است که سرجمع13% رشد را نشان مي دهد.
3- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اگر مورد توجه ويژه قرار گيرد مي تواند هزينه اداره کشور را به جاي نفت بر عهده گيرد به شرط آنکه يکبار همه امکانات، ظرفيت ها، زيرساخت ها و اعتبارات و بودجه لازم را به آن اختصاص دهند.
4- در برنامه توسعه هفتم در سياست هاي کلي نظام، بند 17 آن از توسعه صنعت گردشگري و ترويج صنايع دستي، سخن به ميان آمده است. دولت و مجلس چگونه مي خواهند اين سياست هاي بالا دستي را عملى کنند؟ جايگاه آن در نظام برنامه ريزي و تخصيص اعتبارات کجاست؟

5- معاونت ميراث فرهنگي که همه وظايف و مأموريت هاي آن «حاکميتي» است. در حال حاضر 8 هزار ميليارد تومان براي تملک بناها، 1000 ميليارد تومان براي بافت هاي تاريخي يزد جهت مرمت و آسيب هاي سيل، 5 هزار ميليارد تومان بابت مرمت آثار تاريخي که 2 هزار ميليارد تومان آن بدهي معوقه است.
بالغ بر 1000 ميليارد تومان تعهدات سفر هيأت محترم دولت و مطالبات نمايندگان محترم مجلس و مقامات و مسئولان استاني در حوزه ميراث فرهنگي را پيش روي خود دارد. اين سياهه خودش مي شود 15 هزار ميليارد تومان!
واقعاً با بودجه  31773862 ميليون ريال که براي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در نظر گرفته اند، در صورت تخصيص 100درصد آن [که سال 1401 فقط 35 درصد تخصيص داده شد] از عهده معاونت ميراث چه کاري ساخته است؟
از دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي انتظار تخصيص بودجه و اعتبارات ويژه براي ميراث فرهنگي داريم. ما امانت دار و حافظ ميراث فرهنگي ايران بزرگ هستيم. اين اعتبارات بيانگر مهجوريت ميراث فرهنگي است و اين در شأن، جايگاه و تاريخ و تمدن کهن ايران عزيز نيست.