جنجالی که میهمان همسر رئیس جمهور به پا کرد

آرمان امروز: «مایا صباغ» میهمان اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار با انتشار یک ویدیو خبرساز شده است. در ویدیو او بدون حجاب در یک رســتوران در تهران دیده میشود که موســیقی زنده هم در حال اجرا اســت. نام صباغ زمانی در شبکه های اجتماعی برای کاربران ایران مورد توجه قرارگرفت که در ویدیویی بعد از شکست تیم ملی ایران مقابل انگلیس در جام جهانی او از فوتبالیست های ایرانی و تیم ملی ایران حمایت کرد.