جنگ روانی فرسایشی اروپا علیه ایران


گروه سیاسی: همزمان با برگزاری نشست جد ید  شورای وزرای خارجه اتحاد یه اروپا، موج ضد یت‌ها با مقام‌های سیاسی اروپایی علیه تهران، افزایش پید ا کرد ه است. به گزارش تجارت، وزیر خارجه آلمان، د یروز د ر جمع خبرنگاران گفت که کشورش از قرار گرفتن نام سپاه پاسد اران ایران د ر فهرست تروریستی اتحاد یه اروپا حمایت می‌کند .
به گزارش خبرگزاری رویترز، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان امروز پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی اروپا د ر بروکسل، د ر جمع خبرنگاران گفت که د ولت آلمان از تلاش‌های رهبران اتحاد یه اروپا برای قرار د اد ن نام سپاه پاسد اران د ر فهرست سازمان‌های تروریستی این نهاد  اروپایی استقبال می‌کند .
بربوک د ر اد امه مد عی شد : ما هنوز د ر ایران شاهد  این هستیم که رژیمی بی‌رحم د ر قبال ملت خود  ایستاد ه است. رژیم ایران و سپاه پاسد اران، هر روز به ارعاب ملت خود  می‌پرد ازند .

نشست ضد ایرانی وزرای خارجه اتحاد یه اروپا
صفحه توییتر ریاست شورای اتحاد یه اروپا د ر پیامی اعلام کرد  که وزرای امور خارجه اتحاد یه اروپا بسته تحریمی جد ید ی علیه ایران د ر نظر گرفته‌اند . به گزارش خبرگزاری رویترز، ریاست سوئد ی شورای اتحاد یه اروپا امروزد ر جریان برگزاری نشست شورای روابط خارجی اروپا د ر بروکسل، د ر صفحه توییترش نوشت: امروز وزیران بسته تحریمی جد ید ی علیه ایران د ر نظر گرفتند  که به اد عای آن‌هاافراد  سرکوب‌گر را هد ف قرار می‌د هد .


د ر این پیام آمد ه است: اتحاد یه اروپا اعمال بی‌رحمانه و نامتناسب قد رت و خشونت از سوی مقامات ایرانی علیه شرکت‌کنند گان د ر اعتراضات مسالمت‌جویانه را قویا محکوم می‌کند . برخی منابع مطلع، هفته گذشته به رویترز گفته بود ند  که وزرای امور خارجه اتحاد یه اروپا قصد  د ارند  ۳۷ فرد  را د ر نشست امروزشان به فهرست تحریم‌های این نهاد  اروپایی بیافزایند .
این تصمیم د ر شرایطی اتخاذ شد ه که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد یه اروپا پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی اروپا د ر جمع خبرنگاران د ر پاسخ به سوالی د رباره تروریستی اعلام کرد ن سپاه پاسد اران ایران گفت: نظرات جالب توجهی د ر این باره وجود  د ارد  و موضوعی است که نمی‌توان بد ون تصمیمی حقوقی، کاری د رباره آن کرد . نمی‌توانیم بگوییم ما شما را تروریست می‌د انیم، چون از شما خوشمان نمی‌آید .
بورل د ر اد امه گفت که د ر این نشست د رباره اعمال تحریم‌های جد ید  علیه ایران د ر چارچوب د ستور کار قانونی د ر زمینه حقوق بشر گفت‌‍وگو خواهد  شد . وی همچنین تصریح کرد : د رباره موضوع تروریستی اعلام کرد ن سپاه پاسد اران باز هم می‌گویم که این کار زمانی انجام‌پذیر است که د ستگاه قانونی یکی از کشورهای عضو، حکمی حقوقی د ر این زمینه صاد ر کند . باید  محکومیتی عینی و منسجم انجام شود ؛ سپس د ر سطح اتحاد یه اروپا بررسی می‌کنیم.

تد اوم تهد ید ات عجیب اروپایی‌ها علیه ایران
علاوه براین اقد امات و اظهارات ضد  ایرانی، کاترین کولونا وزیر امورخارجه فرانسه د قایقی پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی اتحاد یه اروپا د ر بروکسل د ر جمع خبرنگاران به بیان اظهاراتی ضد  ایرانی پرد اخت و گفت که کشورش هیچ امکانی را برای اعمال تحریم علیه ایران رد  نمی‌کنیم.
بنابر گزارش وب سایت شورای اروپا، کولونا
د ر اد امه مد اخله‌های فرانسه و سایر کشورهای اروپایی د ر امور د اخلی کشورمان گفت که پاریس سرکوب‌ها د ر ایران را محکوم می‌کند  و این کشور باید  مطابق با قوانین بین‌المللی به موازین حقوق‌ بشر که آنها را امضا کرد ه است، احترام بگذارد .
وی د ر پاسخ به سوالی د رباره موضع فرانسه د رخصوص قرار گرفتن سپاه پاسد اران د ر فهرست به اصطلاح تروریستی اتحاد یه اروپا گفت: سپاه پاسد اران ایران د ر حال حاضر نیز به د لیل فعالیت‌های خود  تحت تحریم قرار د ارد  و د ر حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه آن هستیم.
وزیر امور خارجه رومانی نیز د یروز د ر جمع خبرنگاران مد عی «نقض فاحش» حقوق بشر د ر ایران شد . به گزارش وبگاه شورای اروپا، بوگد ان اورسکو، وزیر امور خارجه رومانی، امروز پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی اتحاد یه اروپا د ر بروکسل، د ر جمع خبرنگاران گفت: د ر این نشست د رباره ایران هم بحث خواهیم کرد . اورسکو گفت: همچنین از طرف رومانی، محکومیت کامل نقض فاحش حقوق بشر د ر ایران را اعلام می‌کنم. د ر این باره از اتخاذ چهارمین بسته تحریمی علیه ایران حمایت خواهم کرد .
د ر سطحی د یگر، الکساند ر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش امروز پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی اتحاد یه اروپا، د ر جمع خبرنگاران د ر پاسخ به سوالی د رباره موضوع قرار گرفتن نام سپاه پاسد اران د ر فهرست سازمان‌های تروریستی اتحاد یه اروپا، گفت: اتحاد یه اروپا موضع بسیار واضحی د ارد . ما برای چهارمین بار تصمیم د اریم تحریم‌هایی را علیه افراد  و نهاد هایی د ر ایران اعمال کنیم که از بابت آن متاسفم. چراکه د ر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای[برجام] امید  د اشتیم که ایران قد م به قد م به جامعه جهانی ملحق شود  اما الان، به کلی د ر مسیر د یگری پیش می‌رود .
شالنبرگ مد عی «سرکوب بی‌رحمانه جنبش شکل‌گرفته د ر جامعه مد نی د ر ایران» شد .

لند ن همچنان بر مد ار ضد یت با ایران
علاوه بر اقد امات اعضای اتحاد یه اروپا، وزارت امورخارجه انگلیس اعلام کرد ، نام چند  فرد  ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود  اضافه کرد ه است.
وزارت امورخارجه انگلیس د یروز (د وشنبه) با انتشار بیانیه‌ای که روی وب سایت این وزارت‌خانه قرار گرفته است، اعلام کرد : تحریم‌های جد ید ی را علیه ایران اعمال کرد ه
است که شامل احمد  فاضلیان، معاون د اد ستان کل ایران می‌شود .
لند ن به تازگی نیز پس از اجرای حکم اعد ام علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی، د اد ستان کل ایران را د ر فهرست تحریم‌های خود  قرار د اد .
همچنین د ر این بیانیه آمد ه است که کیومرث حید ری، فرماند ه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حسین نجات، جانشین فرماند ه سپاه ثارالله، سالار آبنوش، جانشین فرماند هی بسیج، قاسم رضایی، جانشین فرماند هی نیروی انتظامی، بنیاد  تعاون بسیج و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسد اران نیز د ر فهرست تحریم‌های انگلیس قرار گرفته‌اند .
جیمز کِلِورلی وزیر امورخارجه انگلیس با انتشار این بیانیه به تکرار اد عاها د رباره نحوه برخورد  نیروهای ایران با ناآرامی‌های اخیر کشورمان پرد اخت و مد عی شد : افراد  و ‌نهاد هایی که امروز هد ف تحریم قرار گرفته‌اند  د ر راس عملیات سرکوب معترضان د ر ایران قرار د ارند .
وی د ر اد امه این موضع‌گیری خود  مد عی شد : ما و شرکای‌مان از طریق این تحریم‌ها پیام روشنی مبنی بر این ارسال کرد ه‌ایم که هیچ مخفی‌گاهی برای مرتکبین نقض حقوق بشر وجود  نخواهد  د اشت. د ر بخش د یگری از این بیانیه آمد ه است که انگلیس از زمان فوت خانم مهسا امینی ۵۰ مورد  تحریم جد ید  علیه ایران وضع کرد ه است و به اقد امات گسترد ه خود  برای پاسخگو کرد ن ایران اد امه خواهد  د اد .
طبق این بیانیه، این تحریم‌ها شامل مسد ود  شد ن د ارایی‌ها و ممنوعیت سفر به بریتانیا برای افراد  تحریم شد ه، می‌شود  و پیام گسترد ه‌تری را د ر مورد  تعهد  بریتانیا به اقد ام د ر این زمینه ارسال می‌کند .

به میان کشید ن بحث پهپاد های ایرانی د ر اوکراین
د ر سطحی د یگر، وزیر امور خارجه فنلاند  د یروز د ر جمع خبرنگاران به تکرار اد عاهایش د رباره نقش ایران د ر جنگ روسیه علیه اوکراین و امور د اخلی ایران د ر جریان ناآرامی‌های اخیر پرد اخت. پکا هاویستو، وزیر امور خارجه فنلاند  امروز پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی اتحاد یه اروپا، د ر جمع خبرنگاران، بد ون ارائه پاسخی مرتبط با سوالی د رباره تصمیم اتحاد یه اروپا برای قرار د اد ن نام سپاه پاسد اران ایران د ر فهرست سازمان‌های تروریستی، د رخواستی که اخیرا از سوی پارلمان اروپا مطرح شد ، گفت: ما د رباره وضعیت حقوق بشر د ر ایران بسیار نگران هستیم و به تمامی احکام اعد امی که صاد ر شد ، واکنشی شد ید  نشان د اد یم.
هاویستو افزود : ما د ر فنلاند  یک جنبش مد نی قوی د اریم که این موضوع را مورد  توجه قرار د اد ه است، به ویژه نقش زنان و خشونت تاسف‎باری که علیه معترضان جوان و معترضان زن به کار گرفته می‌‎شود . ما مد ام د رباره این موضوع با ایران د ر تماس هستیم.
او با تکرار اد عای غرب مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه د ر جنگ اوکراین، گفت: علاوه بر موضوع حقوق بشر، ما نگران عرضه پهپاد ها توسط ایران به روسیه د ر حمایت از آن هستیم.

گفت‌وگوی وزیران اتحاد یه اروپا و گروسی د رباره ایران
د ر اقد ام عجیب د یگر، وزیران امورخارجه اتحاد یه اروپا و مد یرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با یکد یگر د ید ار و د رباره ایران و اوکراین گفت‌وگو کرد ند . وزیران امورخارجه اتحاد یه اروپا و رافائل گروسی مد یرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح د یروز (د وشنبه) پیش از برگزاری نشست شورای روابط اتحاد یه اروپا د ر بروکسل د ر یک صبحانه غیر رسمی با یکد یگر د ید ار کرد ند .
بنابر گزارش خبرگزاری نووآ، د ر این د ید ار که به میزبانی اتریش برگزار شد ه است، طرف‌ها د رباره ایران و اوکراین گفت‌وگو و تباد ل نظر کرد ند . جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد یه اروپا پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی اروپا د ر جمع خبرنگاران د ر پاسخ به سوالی د رباره تروریستی اعلام کرد ن سپاه پاسد اران ایران گفت: نظرات جالب توجهی د ر این باره وجود  د ارد  و موضوعی است که نمی‌توان بد ون تصمیمی حقوقی، کاری د رباره آن کرد .
نمی‌توانیم بگوییم ما شما را تروریست می‌د انیم، چون از شما خوشمان نمی‌آید . بورل د ر اد امه گفت که د ر این نشست د رباره اعمال تحریم‌های جد ید  علیه ایران د ر چارچوب د ستور کار قانونی د ر زمینه حقوق بشر، گفت‌‍وگو خواهد  شد .
وی همچنین تصریح کرد : د رباره موضوع تروریستی اعلام کرد ن سپاه پاسد اران باز هم می‌گویم که این کار زمانی انجام‌پذیر است که د ستگاه قانونی یکی از کشورهای عضو، حکمی حقوقی د ر این زمینه صاد ر کند . باید  محکومیتی عینی و منسجم انجام شود ؛ سپس د ر سطح اتحاد یه اروپا بررسی می‌کنیم.