موتورهای ایجاد  تورم د ر حال خاموش شد ن است


گروه اقتصاد  کلان: وزیر امور اقتصاد  و د ارایی د رمورد  آیند ه عرضه خود رو د ر بورس کالا گفت: شورای عالی بورس د ر این مورد  تصمیم‌گیری خواهد  کرد . سید  احسان د رباره نامه شورای رقابت به سازمان بورس مبنی بر توقف عرضه خود رو د ر بورس کالا گفت: نامه شورای رقابت را ند ید م، اما با توجه به اینکه اجازه از سوی شورای عالی بورس بود ه است، حتما د ر این شورا مطرح می‌شود  و شورای عالی بورس د ر این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند . وزیر اقتصاد  اظهار کرد : با رئیس شورای رقابت هم د ر این زمینه صحبت شد ه است.
به جهت اینکه تعارض تصمیم‌گیری بین نهاد های مختلف ایجاد  نشود ، پیش از آنکه جلسه نهایی شورای عالی بورس برگزار شود ، باید  از نظر شورای رقابت نیز مطلع شویم. شورای رقابت د ر نامه ای به رئیس سازمان بورس کلیه محصولات ایران خود رو و سایپا به جز "هایما" و "تارا" را انحصاری اعلام کرد . طبق این نامه، خود روهای "شاهین"، "د نا" و "پژو ۲۰۷" باید  از بورس کالا خارج شوند ، چراکه این عرضه که به نوعی لاتاری خود رو است باید  متوقف شود .
گفتنی است؛ امروز نماد های خود رویی د ر بورس منفی شد ه اند  که "د لیل آن مطرح شد ن این موضوعات، عنوان شد ه است". نامه شورای رقابت به رئیس سازمان بورس بد ین شرح است: " پیرو عرضه‌ برخی خود روها د ر بورس کالا به اطلاع می‌رساند  مد ت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصاد ی مورخ ۱۴۰۰.۷.۲۸ د ر خصوص تنظیم بازار خود رو یکسال بود ه است.
بد یهی است با انقضای این مد ت، مصوبات قبلی شورای رقابت د ر این زمینه به خود ی خود  مبنای عمل بود ه و باید  اجرایی می‌شد ه است. همچنین وزیر امور اقتصاد  و د ارایی ضمن اعلام اینکه د و سال نرخ مالیات کاهش یافته و بیش از ۷۷ د رصد  اظهارنامه ها ند ید ه پذیرفته شد ه اند ، گفت: ارز حد ود  ۳۰ هزار تومانی سامانه نیما و بازار متشکل سهم ۸۵ د رصد ی د ر اقتصاد  ایران د ارند ؛ لذا نباید  جای اصل و فرع را عوض کرد .


خاند وزی د ر حاشیه آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد  ایران، د رباره نرخ ارز و تورم توضیح د اد : چیزی که د ر واقعیت اقتصاد  ایران پشتیبانی می‌شود  نرخی است که د ر د و بازار نیما و متشکل حد ود  ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود .
یک انتظارات روانی وجود  د ارد  که رسانه‌ها باید  کمک کنند  جامعه اعتماد  کند  که کالا بر اساس کد ام نرخ وارد  شد ه است.
وی اد امه د اد : اقتصاد د انان واقعیتی که د ر اقتصاد  ایران می‌گذرد  و پشتیبانی می‌کند  را می د انند  نرخی که شاید  سهم آن بالای ۸۵د رصد  باشد  چه نرخی است و آن نرخی که د ر بازار القا می‌شود  و بعضی از کالاهای قاچاق با آن نرخ وارد  می‌شود  و نرخی نیست که بگوییم واقعیت ند ارد ، زیرا خروج سرمایه از کشور با آن صورت می‌گیرد ، چه نرخی است. وزیر اقتصاد  افزود : مانند  بسیاری از سال‌ها که د ر جامعه تنگنای عرضه د اشتیم و د ر تنگنای عرضه به جای یک نرخ، د و نرخ د ر بازار وجود  د اشته است، یک نرخ موثر رسمی وارد اتی و یک نرخ کم‌تر موثری که متاسفانه افراد ی تلقین می‌کنند 
که این نرخ اصلی کشور است؛ جای اصل و فرع را نباید  عوض کرد ؛ نرخ اصلی ارز همان نرخ نیما و سامانه متشکل ارزی با قیمت حد ود  ۳۰ هزار تومان است.
خاند وزی د ر اد امه د رمورد  تبصره ۱۸ قانون نیز اظهار کرد : تبصره ۱۸ د و مقد مه لازم د اشت؛ یک تعیین تکلیف پروژه‌ها، استان‌ها، د ستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها که د ر آیین‌نامه ابلاغی انجام شد .
یک تزریق منابع به پروژه‌هایی که د ر کمیته‌های استانی تصویب شد ه است و د ستگاه‌های اجرایی
هم قبول د ارند ، اهرم شوند  و به نسبت چند  برابر د ر پروژه‌ها بنشیند . تبصره ۱۸ از د ل منابع د رآمد ی تبصره ۱۴ یعنی هد فمند ی نشات می گیرد  که افزایش
یارانه به ۳۱۵ هزار میلیارد  تومان را د رگیر خود  کرد ه است و سازمان برنامه تاکنون د ر اختیار ند اشته که برای تبصره ۱۸ تخصیص بد هد ؛ به همین د لیل پروژه‌ها روی زمین ماند ه است.
وی اد امه د اد : امید واریم با اجازه‌هایی که اخذ شد ه د ر رابطه با افزایش سهم د ولت از منابع د رآمد ی نفت ناشی از کاهش سهم صند وق توسعه ملی، هم به بخش عمرانی و هم تبصره ۱۸ وارد  شود . وزیر اقتصاد  تاکید  کرد : همه موتورهای کنترل تورم اعم از کنترل نقد ینگی و کسری بود جه مد یریت شد ه است.
باید  مساله ارز هم که بیشتر تاثیرات انتطاراتی د ارد  د ر اذهان مرد م کنترل شود . هر سه موتور تورمی کشور د ر مسیر کاهش است به شرطی که اجازه ند هیم شایعات خارجی آنقد ر زود  تاثیرگذار باشند .

آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران خود رو و سایپا
خاند وزی همچنین د رمورد  آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران خود رو و سایپا توضیح د اد : سند  بین وزارت اقتصاد  و صمت نهایی و رسما منتشر شد ه است. مقد ماتی د ارد  که وزارت صمت باید انجام د هد  و مسیر تعامل با بخش خصوصی خرید ار را مشخص کند  تا هر متقاضی بد اند  چه آیند ه ای د ر انتظارش است.
وی همچنین د ر سخنرانی خود  د ر مراسم امروز، با بیان اینکه یکی از موارد ی که رئیس جمهور تقاضا د اشت د ر تحقق عملی آن بکوشیم، تسهیل تولید  و بخش مولد  اقتصاد  ایران است، اظهار کرد : د ر سال‌های گذشته نظام پاد اش و جزا به نفع تولید کنند گان نبود ، بلکه بیشتر سمت افراد ی بود  که د ر عرصه فعالیت غیررسمی و حتی محل کسب و کار ثبات اقتصاد ی بود ه‌اند .