فعالیت کشتی‌های تحت پرچم ایران بد ون توجه به تهد ید  آمریکا


گروه راه و مسکن:سازمان بناد ر د ر واکنش به خبر ثبت کشتی‌های مرتبط با ایران توسط د ولت پاناما اعلام کرد : تمامی کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی هم اکنون تحت پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران هستند .
به گزارش تجارت، سازمان بناد ر و د ریانورد ی به عنوان مرجع حاکمیت د ریایی جمهوری اسلامی ایران با صد ور بیانیه‌ای د رخصوص ثبت کشتی‌های مرتبط با ایران توسط د ولت پاناما که د ر برخی رسانه‌های خارجی و د اخلی بازتاب د اشت، توضیحاتی ارائه کرد .
به گزارش سازمان بناد ر و د ریانورد ی، د ر این بیانیه چنین آمد ه است: تمامی کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی هم اکنون تحت پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران هستند  و ناوگان ایران با ظرفیت تناژ قابل توجه د ر بین ۲۰ کشور بزرگ مالکان د نیا، کاملاً د رخد مت حمل‌ونقل د ریایی کشور برای رفع نیازهای صاد راتی و وارد اتی کالا است.
کشتی‌های تحت پرچم ایران از استاند ارد های بسیارخوب و مطابق قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی د ریایی برخورد ار هستند  که نتایج کنترل و بازرسی‌های صورت‌گرفته د ر تفاهم‌نامه‌های کنترل و بازرسی د نیا موید  این امر است.


همچنین د ریانورد ان ایرانی نیز از صلاحیت و شایستگی لازم برخورد ار هستند  که این امر مورد  تایید  کمیته ایمنی د ریانورد ی سازمان بین‌المللی د ریانورد ی IMO قرار گرفته است و خوشبختانه با اقد امات خوبی که د رطول سه د هه اخیر برای افزایش کیفی و کمی آموزش د ریانورد ی کشور صورت گرفته، مایه فخر و مباهات است و اعلام می‌شود  د رحال حاضر اکثر قریب به اتفاق افسران شاغل روی کشتی‌های ایرانی را د ریانورد ان ایرانی تشکیل می‌د هند .
تاکید  می‌کنیم، این گونه اقد امات، نه تنها غیرواقع و بی‌اهمیت تلقی می‌شود ، بلکه بیشتر به‌د لیل فشارهای سیاسی که ازسوی د ولت مستکبر ایالات متحد ه آمریکا وارد  شد ه، مطرح می‌شود .
به د ولت پاناما نیز نصیحت و توصیه می شود ، متوجه اعمال و رفتار و آثار حقوقی و بین‌المللی اینگونه اظهارات و اد عاهای بی‌اساس خود  باشد  که نه تنها هیچگونه تاثیر و خللی د ر تجارت د ریایی ایران نخواهد  د اشت، بلکه با موازین آزاد ی تجارت بین‌الملل تعارض کامل د ارد  و با روح حاکم بر تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی د ریایی که وجه مشترک همه آنها تشویق د ولت‌ها به همکاری با یکد یگر است و همچنین مواد  ۱ و ۲ کنوانسیون ایجاد  سازمان بین‌المللی د ریانورد ی (IMO) که هم د ولت ایران و هم د ولت پاناما عضو آن هستند ، د ر تضاد  است. به استناد  این د و ماد ه، د ولت‌های عضو این سازمان بین‌المللی وابسته به ملل متحد  متعهد  شد ه‌اند ، از هرگونه محد ود یت برای کشتیرانی تجاری و رفتار تبعیض‌آمیز، پرهیز کنند .

اهمیت برای اقتصاد 
براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، د ر سال ۲۰۱۸ بیش از ۸۰ د رصد  تجارت د نیا از طریق د ریا انجام شد ه است. این سهم نسبت به سال ۲۰۱۷ حد ود  چهار د رصد  افزایش د اشته است نکته قابل تامل آنکه این شاخص د ر سال ۲۰۱۹ به مرز ۸۴ د رصد  رسید ه است. میانگین رشد  ۵.۳ د رصد ی برای بازه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ پیش‌بینی شد ه است. بر این اساس انتظار می‌رود  د ر سال ۲۰۲۴ حد اقل از مرز ۹۳ د رصد  فراتر برود .
این سهم برای کشور‌های آسیایی بیشتر از متوسط جهانی است به نحوی که برآورد  می‌شود  آسیا حد ود اً ۹۰ د رصد  کل این تجارت را تشکیل د هد .
براساس برآورد  تنها یک‌سوم حمل کالا د ر صنعت کشتیرانی را کالا‌های نفتی و د وسوم کالا‌های غیر‌نفتی تشکیل می‌د هد  که چنین د رصد ی از جابه‌جایی کالا د ر تجارت جهانی اهمیت تجارت و حمل‌ونقل د ریایی به‌عنوان د و بخش جد ا نشد نی قابل بررسی است.

اهمیت بخش حمل و نقل د ریایی به د لایل مختلف اقتصاد ی است از جمله:
جهان شمول بود ن بازار تجاری متاثر از آن.
به صرفه بود ن نسبت به سایر روش‌ها د ر مسیر‌های طولانی.
هزینه سرانه کمتر.
امکان صاد رات با ابعاد  مختلف.
د ر کنار آن توجه به این نکته اهمیت د ارد  که ایران از د و مسیر شمال و جنوب به د ریا و تجارت د ریایی متصل است. د ر واقع ایران به یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان یعنی خلیج فارس د سترسی و تسلط نسبی د اشته و حجم بسیار زیاد ی از کالا‌های تولید ی کشور از این راه صاد ر می‌شود . ضمن آنکه د ریای کاسپین نیز راه ارتباطی بسیار مناسبی برای ارتباط و صاد رات کالا به کشور‌های اوراسیا محسوب می‌شود . نکته اینکه بزرگترین خط کشتیرانی تجاری د ریای کاسپین متعلق به ایران و با نام "کشتیرانی د ریای خزر" یکی از زیرمجموعه‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

اثر بر اقتصاد  ایران
آمریکایی‌ها به د روغ مد عی هستند  برای رفاه ملت ایران و بهبود  شرایط آن‌ها تحریم‌ها را وضع می‌کنند  و عبارت عوام فریبانه «ایرانی‌ها حق زند گی بهتری د ارند » را بار‌ها مطرح کرد ه‌اند ، اما این اد عا د ر شرایطی مطرح می‌شود  که هر نوع تحریم د ر این حوزه به سخت‌تر شد ن شرایط اقتصاد ی ایران و فشار بر مرد م منجر می‌شود . د ر شهریور ۱۳۹۹، اصغر مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از افزایش ۴۰ د رصد ی صاد رات صنایع کوچک خبر د اد . این صنایع به طور منطقی وابسته به بخش غیر‌د ولتی و سرمایه د اران کوچک است. اما یک ماه بعد  از سخنان مصاحب، بحث تحریم‌های جد ید  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکایی‌ها مطرح و اعلام شد .
د ر اینجا این سوال به صورت جد ی مطرح می‌شود  که چرا تحریم‌های حمل‌ونقل د ریایی برای د شمنان ایران مهم است؟ و چرا بر این حوزه تا این حد  تاکید  د ارند . جالب است که حقایق اقتصاد ی برای این سوال پاسخ شفافی د ارند .

تخلفات حقوقی تحریم‌ها
د ر حالی که شاهد  تحریم‌های متعد د  علیه ناوگان ملی کشتیرانی هستیم، بررسی این موضوع از نظر سابقه شرایط را جالب توجه می‌کند . از یک سو تحریم صنعت کشتیرانی، عموماً د ر زمان مخاصمات مسلحانه اعمال شد ه است؛ مانند  تحریم
کشتیرانی فرانسه توسط انگلستان د ر جنگ‌های ناپلئون و جنگ جهانی یا جنگ اعراب و اسرائیل. از سوی د یگر د ر زمان صلح هم تحریم‌هایی را شاهد  بود یم؛ مانند 
تحریم‌هایی که سال ۱۸۷۲ علیه ترکیه (عثمانی) از سوی سه کشور انگلستان، فرانسه و روسیه به منظور حمایت از شورشیان یونانی انجام شد .
د ر کنار آن برخی کشور‌ها به منظور تقابل یا اقد ام خصمانه یک کشور علیه آن‌ها اقد ام به تحریم کشور‌ها می‌کنند  که شاخص‌ترین آن‌ها تحریم نیکارگوئه توسط آمریکا د ر سال ۱۹۸۵ است.