هشد ار گازی برای اد امه زمستان


گروه انرژی: د ر روزها و هفته‌های اخیر به د لیل سرمای شد ید  معضل قطعی گاز د ر برخی شهرها د ر ابعاد  نسبتا وسیعی رخ د اد . حالا مسیولان هشد ارهایی را برای اد امه مصرف گاز د ر د و ماهه منتهی به پایان زمستان به مرد م د اد ه‌اند . به گزارش «تجارت»، سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به پیش‌بینی رشد  مصرف گاز بخش خانگی به‌تبع فراگیر شد ن د وباره سرما د ر روزهای آیند ه گفت: برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس است که با وجود  پیش‌بینی رشد  مصرف گاز، د ر روزهای آیند ه هیچ‌گونه قطعی یا افت فشار گاز ند اشته باشیم. عباس اعظمی، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران د ر گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار د اشت: با توجه به سامانه‌ای که چند  هفته‌ای است وارد  ایران شد ه و عمد ه بخش‌های کشور را تحت تأثیر قرار د اد ه، شاهد  کاهش کم‌سابقه د ما د ر نقاط مختلف و به‌تبع آن افزایش مصرف گاز د ر بخش خانگی بود یم.
وی افزود : سامانه جد ید ی روز گذشته از سمت غرب کشور وارد  شد ه که د ر شبانه‌روز گذشته د مای هوای تعد اد  زیاد ی از شهرهای غربی کشور بین منفی 20 تا منفی 27 د رجه سانتیگراد  قرار گرفت. سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه "این سامانه به تد ریج به مناطق مرکزی کشور نیز می‌رسد "، گفت: مصرف گاز د ر بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمد ه د ر شبانه روز گذشته به 625 میلیون مترمکعب رسید ، اما با کاهش د ما د ر روزهای آیند ه، پیش‌بینی رشد  5 تا 8 د رصد ی مصرف گاز کشور د ر این بخش‌ها را د اریم. وی اد امه د اد : پیش‌بینی می‌کنیم طی روزهای پیش رو، مصرف گاز د ر بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمد ه به 660 تا 670 میلیون مترمکعب د ر روز برسد  که رقم بزرگی است، لذا از مشترکان می‌خواهیم که توجه لازم را به مصرف بهینه گاز د ر این روزهای سرد  سال، د اشته باشند .

تهران همچنان د ر صد ر مصرف گاز
اعظمی با بیان اینکه "روز گذشته تهران با مصرف 116 میلیون مترمکعبی گاز، رتبه اول را د ر بین تمامی استان‌ها به خود  اختصاص د اد "، گفت: بعد  از تهران، استان‌های خراسان رضوی با 50 میلیون مترمکعب، اصفهان با 46 میلیون مترمکعب و آذربایجان شرقی با 39 میلیون مترمکعب، رتبه‌های بعد ی را د ر میزان مصرف گاز د اشتند .
وی افزود : طی هفته‌های اخیر هم که میانگین د مای کشور سرد تر از سال گذشته بود ه و طبق اعلام کارشناسان سازمان هواشناسی، د مای هفته‌های اخیر کشور از متوسط بلند مد ت د ر زمان مشابه نیز سرد تر بود ، با برنامه‌ریزی و تمهید اتی که متخصصان، کارشناسان و مد یران شرکت ملی گاز ایران د اشتند ، شبکه د ر آماد گی کامل بود ه است. سخنگوی شرکت ملی گاز تصریح کرد : همزمان با کاهش کم‌سابقه د مای هوا، شاهد  قطع گاز ترکمنستان بود یم که با این وجود ، حفظ پاید اری گازرسانی ناشی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز کشور صورت گرفت؛ د ر این خصوص رئیس جمهور محترم نیز با حضور د ر شرکت ملی گاز، د ر جریان جزئیات این اقد امات قرار گرفتند  و از تلاش کارکنان این صنعت، تشکر کرد ند .


وی اد امه د اد : این تکانه یا تنش گازی که ناشی از همزمانی قطع گاز ترکمنستان و بروز سرمای کم‌سابقه د ر کشور که هم از نظر کاهش د ما و هم از نظر گسترد گی و هم از نظر میزان پاید اری، کم‌سابقه بود ، به‌خوبی مد یریت شد  و این، حاصل یک کار گروهی شبانه‌روزی و ترکیب جوانان پرشور و افراد  باسابقه و باتجربه بود .

سرمای فراگیر د ر راه است
اعظمی با بیان اینکه "د رجه هوا د وباره رو به کاهش بود ه و سرمای فراگیر د ر روزهای جاری تا پایان هفته پیش‌بینی شد ه است"، گفت: د رحال حاضر شبکه پاید ار است اما با توجه به حجم بالای مصرف گاز د ر بخش خانگی، خواهش ما از مشترکان این است که د ر مصرف بهینه گاز، رعایت د مای رفاه د ر منازل و همچنین پیوستن به پویش هر خانه یک اتاق گرم، با خاد مان خود  د ر شرکت ملی گاز ایران همکاری کنند  تا بتوانیم این روزهای سرد  را نیز به بهترین نحو، مد یریت کنیم. وی افزود : صرفه‌جویی و مد یریت بهینه مصرف د ر مناطق مرکزی کمک می‌کند  تا فشار گاز د ر سرشاخه‌ها و نقاط د ورد ست، حفظ شود . سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه "جلسات هماهنگی سوخـت‌رسانی زمستانی به طور منظم د ر حال برگزاری است"، گفت: د ر این جلسات نمایند گان د ستگاه‌های مختلف حضور د اشته و هماهنگی بسیار خوبی بین شرکت ملی گاز و د یگر نهاد ها و سازمان‌ها وجود  د ارد  تا سوخت‌رسانی زمستانی د ر تمامی بخش‌ها بد ون کاستی انجام شود . وی اد امه د اد : برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس است که با وجود  پیش‌بینی رشد  مصرف گاز، د ر روزهای آیند ه هیچ‌گونه قطعی یا افت فشار گاز ند اشته باشیم، اما با هماهنگی صورت گرفته د ر جلسه روز گذشته سوخـت‌رسانی زمستانی، تمامی نهاد ها و د ستگاه‌های ذیربط د ر آماد ه‌باش کامل هستند .