مشکلات اقتصاد ی ترمزی برای فرزند آوری


گروه جامعه: بود جه اجرای قانون حمایت از خانواد ه و جوانی برای سال آیند ه حد ود  ۳۷ د رصد  کاهش یافته است و پژوهشگران جمعیت می‌گویند ؛ کلید ی ترین راهکار ایجاد  اشتغال برای جوانان و پیشگیری از مهاجرت آنها است.
به گزارش «تجارت» به نقل از مهر، د ر جلسه علنی یکشنبه ۲ بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق د ر مورد  لایحه بود جه سال ۱۴۰۲ کل کشور د ر د ستورکار قرار د اد . پس از آنکه موافقان و مخالفان نقطه نظرات خود  را مطرح کرد ند ، کلیات لایحه بود جه سال آیند ه کشور رأی‌گیری شد  که نمایند گان مجلس با ۱۶۹ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نمایند ه حاضر د ر جلسه با آن موافقت کرد ند . براساس آئین‌نامه د اخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی فرصت ۱۵ روزه‌ای برای بررسی جزئیات لایحه بود جه و ارائه پیشنهاد ات خود  به کمیسیون تلفیق د ارند . پس از آن جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بود جه ۱۴۰۲ کل کشور به مد ت ۲ هفته برگزار خواهد  شد . بود جه کل کشور، د خل و خرج یک ساله کشور است. د ر این برنامه، د رآمد ها و هزینه‌های د ولت تخمین زد ه می‌شود  و این برنامه طی یک سند  که به آن لایحه بود جه گفته شد ه، هر سال طبق قانون د ر ۱۵ آذر ماه توسط د ولت به مجلس تقد یم و بعد  از اینکه مجلس آن را بررسی و تصویب کرد ، این لایحه به قانون بود جه تبد یل می‌شود . قانون بود جه، مبنای اصلی د ولت برای د خل و خرج د ر سال بعد  است. بود جه کل کشور از د و بخش اصلی تشکیل شد ه است. بخش اول آن بود جه عمومی د ولت است و بخش د یگر، بود جه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های د ولتی وابسته و… است.
از جمله موضوعاتی که د ر کشور برای آن بود جه تخصیص می‌یابد  بحث جوانی جمعیت است. د هم آبان ۱۴۰۰ بود  که قانون حمایت از خانواد ه و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد  و پنجم قانون اساسی، د ر یک کمیسیون مشترک بررسی شد  و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مد ت ۷ سال، به تأیید  شورای نگهبان رسید . بر اساس ماد ه نخستین قانون ستاد  ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود  که د ر مجموع ۲۴ عضو د ارد . علاوه بر رئیس جمهور، د بیر ستاد ، وزرای کشور بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصاد ی و د ارایی، فرهنگ و ارشاد  اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات بخشی از اعضا هستند .
رؤسای سازمان‌های صد ا و سیما، برنامه و بود جه کشور، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی کشور و همچنین، معاون امور زنان و خانواد ه ریاست جمهوری یا د ستگاه مرتبط، مد یر حوزه‌های علمیه، د اد ستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواد ه شورای عالی انقلاب فرهنگی، د و نفر از نمایند گان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس ستاد  کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم د ر ستاد  ملی جمعیت حضور خواهند  د اشت.

بود جه ۷۵۰۰ میلیارد  برای حمایت از خانواد ه


د ر بود جه ۱۴۰۲، د ولت ۷,۵۰۰ میلیارد  تومان بود جه برای اجرای قانون حمایت از خانواد ه و جوانی جمعیت برآورد  کرد ه است که این رقم نشان از کاهش ۳۷.۵ د رصد ی بود جه این قانون د ر قیاس با آنچه د ولت د ر لایحه ۱۴۰۱ برای اجرای قانون جوانی جمعیت پیشنهاد  د اد ه بود ، د ارد . این د ر حالی است که د ر لایحه بود جه ۱۴۰۱، د ولت بود جه پیشنهاد ی برای اجرای قانون حمایت از خانواد ه و جوانی جمعیت را ۱۲ هزار میلیارد  تومان برآورد  کرد ه بود . به علاوه اینکه د ر لایحه بود جه ۱۴۰۱ برای وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت رد یف بود جه مجزا به مبلغ ۲,۳۵۹ میلیارد  و ۴۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیشنهاد  شد ه بود ه است. همچنین د ر لایحه بود جه ۱۴۰۱ رد یف اختصاصی بود جه برای اجرای چند  عنوان برنامه از جمله اجرای سیاست‌های قانون جوانی جمعیت به وزارت آموزش و پرورش نیز اختصاص د اد ه شد ه بود  و این د ر حالی است که د ر لایحه بود جه ۱۴۰۲ نه وزارت آموزش و پرورش و نه وزارت بهد اشت رد یف بود جه مجزایی برای اجرای قانون جوانی جمعیت ند ارند .
همچنین بند  "ح" تبصره ۱۱ لایحه بود جه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد ه است تا به منظور حمایت از خانواد ه و جوانی د ر سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد  مسکونی به صورت رایگان د ر قالب شرایط مند رج د ر ماد ه ۴ قانون حمایت از خانواد ه و جوانی جمعیت به خانواد ه‌های صاحب فرزند ان چهارقلو و بیشتر اختصاص د هد .
همچنین بر اساس ماد ه ۱۶ قانون حمایت از خانواد ه و جوانی جمعیت، د ولت مکلف است برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق بگیر د ر د ستگاه‌های مذکور د ر ماد ه (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی د انشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتد ای سال ۱۴۰۱، به مد ت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را د ر سقف رد یف حقوق و جبران خد مت به گونه‌ای اعمال کند  که هرساله، کمک هزینه اولاد  و حق عائله‌مند ی مشمولان این ماد ه د ر چارچوب افزایش سنواتی حقوق و د ستمزد  به ترتیب به میزان صد  د رصد  (۱۰۰%) و پنجاه د رصد  (۵۰%) افزایش یابد .
د ر همین راستا بخش ۳ بند  "الف" تبصره ۱۲ لایحه بود جه ۱۴۰۲ نیز تصریح می‌کند  که به منظور اجرای ماد ه ۱۶ قانون حمایت از خانواد ه و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مند ی و حق اولاد ، موضوع بند  ۴ ماد ه ۶۸ قانون مد یریت خد مات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معاد ل ریالی امتیاز مذکور برای کارمند ان مشمول قانون نظام هماهنگ پرد اخت کارکنان د ولت تعیین می‌شود .