چگونه کسری بودجه را رفع کنیم

علی قنبری اقتصاددان  
 
 
 

به گفته وزير کار «از تحقق وعده يک ميليون فرصت شغل در سال عبور کرده‌ايم» اما نه تنها من بلکه بسياري از کارشناسان اقتصادي اين گفته‌هاي آقاي وزير را تاييد نمي‌کنند. به‌خاطر اينکه کل افرادي که مي‌توانند بر مشغولان سال گذشته اضافه شوند 400، 500 هزار نفر بيشتر نيست. طبق آمار، نرخ بيکاري کاهش پيدا کرده که در حدود چند دهم درصد است بلکه شغل‌هايي که ايجاد شده خدماتي و غيرپايدار است يعني شغل پايداري به مشغولان سال گذشته اضافه نشده است. اين درحالي است که با بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس که رشد بودجه 40 درصد و نرخ تورم بالاي 50 درصد است و بودجه‌هاي عمراني که درصد ناچيزي اضافه شده در مقابل بودجه‌هاي جاري و خدماتي و بودجه‌هاي دستگاه‌هاي غيرمولد که چندين برابر شده، شکاف هزينه و درآمدي افزايش پيدا خواهد کرد و الان که گفته مي‌شود بيش از 300هزار ميليارد تومان کسري بودجه داريم، قطعا سال آينده اگر همين بودجه تصويب شود، با توجه به درآمدهاي مالياتي که وضع شده، به جاي جلوگيري از فرار ماليات‌ها و افزايش اخذ ماليات از کساني که درآمدهاي هنگفت دارند، بيشتر درآمدهاي مالياتي از افراد حقوق بگير ثابت و مولد است و هيچ کارشناسي تاييد نمي‌کند که ماليات در اين موارد انجام شود و از اين رو به نظر مي‌رسد باعث کاهش توليد در سال آينده خواهد شد. بنابراين بودجه سال آينده اگر به همين صورت تحقق پيدا کند و تصويب شود، بودجه موفقي نيست و رشد سرمايه‌گذاري کاهش پيدا خواهد کردو نرخ تورم افزايش خواهد يافت و درآمدهاي مردم کاهشي خواهد شد و در سال آينده شاهد رشد اقتصادي مثبت نخواهيم بود. درحالي که بايد بودجه‌هاي جاري کاهش يابند ولي گويا اراده‌اي براي کاهش بودجه جاري وجود ندارد و اگر بودجه‌اي هم کاهش پيدا کند، بودجه عمراني است. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت بايد تلاش کند که بودجه دستگاه‌هاي غيرمولد کاهش پيدا کند و ماليات‌ها به صورت ماليات‌هاي حقيقي و ماليات‌هاي دستگاه‌هاي درآمدزا بسته شود و نه دستگاه‌هايي که مولد هستند و درآمد ثابت دارند. دولت راهکاري براي رفع کسري بودجه ندارد در صورتي که سال آينده با توجه به شرايط اقتصادي ايران و تحريم‌ها، تحقق درآمدهاي نفتي نيز با سوال مواجه است و بايد با احتياط بيشتري وابستگي به نفت را در بودجه سال آينده رقم بزنند.