چرايي اعطاي اينترنت بدون فيلتر براي گردشگران؟

رويكرد سلبي به دنياي مجازي هم ‌به ضرر حكمراني است و هم به جامعه آسيب مي‌رساند
با پيشرفت تكنولوژي ارتباطات و دسترسي بشر به ابزارهاي ارتباطي جديد، دنيايي نوين پديد آمد و در همه اركان زندگي انسان‌ها تغييراتي شگرف ايجاد كرد. ظهور و بروز انواع شبكه‌هاي اجتماعي چنان تنوع و زنجيره گسترده‌اي بين جوامع بشري ايجاد كرد كه مرزهاي فرهنگي، مرزهاي جغرافيايي را درنورديد و انسان توانست با يك كليك به انباشتي از اطلاعات و‌ گستره‌اي از ارتباطات دست پيدا كند. پذيرش اين تغييرات و ظرفيت‌هاي جديد از جانب كشورهاي توسعه‌يافته يا كشورهايي كه در تلاشند در مسير توسعه‌يافتگي شتاب بيشتري بگيرند، موجب شد اين دنياي جديد نه تنها براي آنها يك فرصت قلمداد شود، بلكه از آن براي توسعه بيشتر و‌ رفاه شهروندان‌شان نيز حداكثر استفاده را ببرند. در همين كشورها به دليل پذيرش واقعيت‌هاي اين دنياي جديد، ضرورت آموزش‌هاي لازم براي استفاده صحيح و پيشگيري از مخاطرات احتمالي آن ‌نيز در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است. اما برخي كشورها من‌جمله ‌كشور ما نه تنها در پذيرش اين ظرفيت‌ها تاخير داشته و‌ دارد، بلكه به دليل باور غالب به تهديد بودن شبكه‌هاي اجتماعي، از روش‌هاي سلبي در مواجهه با آنها استفاده مي‌كند. اعمال فيلترينگ و محدوديت براي شبكه‌هاي اجتماعي پر مخاطب كه كاربران ايراني تمايل بيشتري براي استفاده از آنها دارند نيز متاثر از همين نگاه و رويكرد است. در حالي كه گردش آزادانه اطلاعات از يك سو مي‌تواند در بهبود شيوه حكمراني نقش بسزايي داشته باشد و از سوي ديگر توانايي و قدرت جامعه را در خدمت به توسعه همه‌جانبه بالا ببرد. از طرف ديگر استفاده از فيلترينگ براي ايجاد‌ محدوديت دسترسي شهروندان به شبكه‌هاي اجتماعي نه تنها باعث كم شدن تقاضاي استفاده از اين شبكه‌ها نشده، بلكه همين تقاضا موجب شده مردم ايران بيشترين تقاضا را براي استفاده از فيلترشكن‌ها داشته باشند. 
مخاطرات استفاده عموم مردم به خصوص كودكان و نوجوانان بر كسي پوشيده نيست و بارها روانشناسان اين خطرات را بازگو كرده‌اند. در واقع رويكرد صرف سلبي به دنياي مجازي و اعمال محدوديت در دسترسي شهروندان‌ به ظرفيت‌هاي آن با هر تحليلي هم ‌به ضرر حكمراني است و هم به جامعه آسيب مي‌رساند. روند رو به تزايد شكاف حاكميت- ملت و آنچه در جنبش مهسا رخ داد، گواه اين وضعيت بغرنج ايران امروز است.  اين وضعيت بغرنج بر صنعت گردشگري نيز تاثيرات مخرب خود را در كنار اعمال سختگيري‌هاي ديگر براي گردشگران به جا گذاشته است. اعطاي اينترنت بدون فيلتر براي گردشگران، هرچند نشانگر ايجاد امكانات بيشتر براي آنهاست، اما تاثيري در جذب بيشتر آنها نخواهد ‌داشت، چرا كه همان رويكردي كه موجب كاهش گردشگران شده، بر اعمال فيلترينگ در مورد شهروندان خود اصرار دارد.  جذب گردشگران به ايران الزاماتي دارد كه بخشي از آن همين نوع نگاه به اداره كشور است.