طالبان دولت فراگیر است؟

آرمان امروز- سرويس ديپلماسي: در اقدامي تعجب برانگيز سفارت افغانستان در تهران به گروه تروريستي طالبان واگذار شد.
آنچه موجب تعجب ناظران سياسي شده اين است که جمهوري اسلامي ايران، خواست يک گروه متکي به اسلحه که بدون انتخابات و براساس زد و بند با برخي کشورها بر افغانستان سلطه پيدا کرده و بعد از 18 ماه هنوز هيچ کشوري آن را به رسميت نشناخته است را بر خواست مردم افغانستان که هرگز حاکميت اين گروه را به عنوان حکومت مشروع قبول نکرده ترجيح داده است.  همه مي ‌دانند که شوراي ملي مقاومت افغانستان نمايندگي اکثريت قاطع مردم اين کشور را برعهده دارد و تنها گروهي که به آن نپيوسته، طالبان است.
علاوه بر اين، عملکرد خلاف موازين بين ‌المللي که طالبان در طول يک سال و نيم اخير با سلطه بر افغانستان داشته، افکار عمومي بين ‌الملل و مجامع جهاني را به اين نتيجه رسانده که اين گروه به هيچ وجه شايستگي حاکميت بر اين کشور را ندارد. بيش از همه خود مردم افغانستان بايد در اين زمينه نظر بدهند که داده‌ اند و بارها با صراحت اعلام کرده ‌اند حاکميت طالبان را قبول ندارند و خواهان برگزاري انتخابات آزاد با شرکت عموم مردم بر مبناي هر نفر يک رأي هستند تا از اين طريق افرادي زمام امور را در دست بگيرند که منتخب خود مردم باشند. نظر صريح مردم افغانستان اين است که حکومت مورد نظرشان جمهوري است و حکومت قوم‌گراي طالبان که آراي جمهور را قبول ندارد و بر مبناي نظام حکومتي منسوخ و مطرود خليفه‌گري مي‌خواهد بر افغانستان حکومت کند را هرگز نخواهند پذيرفت. براي نظام جمهوري اسلامي ايران شايسته نيست سفارت افغانستان را به گروهي تحويل بدهد که نه مقبوليت مردمي دارد و نه از مشروعيت بين‌ المللي برخوردار است.  مسئولان و دولتمردان ايراني بايد به اين نکته بسيار مهم توجه کنند که حاکميت گروه طالبان بر افغانستان، موقت است و مردم اين کشور مصمم به زايل نمودن آن هستند.
 تحويل دادن سفارت به يک گروه نامشروع و تروريستي علاوه بر مخاطرات امنيتي زيادي که دارد، به عنوان لکه سياهي در پرونده روابط ايران و افغانستان ثبت خواهد شد و سابقه درخشان تعامل مثبت جمهوري اسلامي ايران با مردم افغانستان را زير سؤال خواهد برد.


 اين گروه، عليرغم دروغ و نفاق در دوستي که با ايران مي‌زند هنوز حقابه قانوني ايران را نداده، فقه جعفري را حذف کرده، به پايمال کردن حقوق هزاره ‌ها و کشتار آن ها ادامه مي‌ دهد و با تمام مردم افغانستان اعم از شيعه و سني همچون بردگان رفتار مي‌کند. راه درست اين است که جمهوري اسلامي ايران، حامي مردم افغانستان باشد و در تصميم خود در زمينه تحويل سفارت به طالبان تجديد نظر کند. در آخرين مورد نيز روز گذشته نيروهاي تروريستي طالبان به بدترين شکل ممکن با سرباز مرزباني ايران برخورد کردند و سرباز ايراني را در حالي که کتک مي زدند، دستگير کردند. اقدامي شنيع که مشخصا نتيجه انفعال ايران در مقابل گروه تروريستي طالبان است و ضرورت دارد تا هر چه زودتر اقدامي قاطع عليه گروه تروريستي طالبان صورت گيرد تا در مراحل بعد اقدامي شديدتر عليه ايران صورت نگيرد.