تشنج در صحن مجلس

آرمان امروز: روز گذشته مجلس شوراي اسلامي شاهد جلسه‌اي پر تنش بود و اين وضعيت باعث شد تا محمدباقر قاليباف در دو نوبت مجبور شود تا ميکروفن خود را روشن و به رييس سازمان برنامه و بودجه و همچنين نماينده يزد تذکر جدي بدهد. اين چالش‌ها باعث شد رسانه‌ها نام روز پر تنش را بر جلسه علني مجلس بگذارند. قاليباف در پاسخ به ادعاي مسعود ميرکاظمي، در خصوص اينکه مجلس 400 هزار ميليارد تومان مغايرت تصويب کرده است، گفت: اين ادعا صحيح نيست و ما مي‌دانيم ناترازي به وجود مي‌آيد. در ادامه محمدرضا صباغيان، نماينده يزد در اعتراض به عدم توجه به فشار اقتصادي به مردم مجبور شد فرياد زنان تا مقابل هيات رئيسه برود.
بحث بر سر تعيين سقف معافيت مالياتي دستمزد کارگران و کارمندان در سال آينده، سبب شد تا نماينده معترض پس از قطع بلندگويش به جايگاه هيات رئيسه رفت و با صداي بلند با رئيس مجلس به بحث پرداخت. محمدرضا صباغيان، نماينده مردم يزد در مجلس، پيشنهادي مطرح کرد و در توضيح آن گفت: ما اکنون کف افزايش حقوق را هفت ميليون تومان و سقف آن را 55 ميليون تومان در نظر گرفته ايم؛ براي جامعه کارگر و کارمند افزايش حقوق را هفت ميليون تومان در نظر گرفتيم در حالي که قيمت اقلام اساسي و تورم سر به فلک کشيده است.چرا بايد حداقل حقوق هفت ميليون تومان باشد؟ محمدباقر قاليباف رئيس مجلس به وي متذکر شد که موضوع بحث ما معافيت مالياتي براي يک سال است و شما موضوع را اشتباه برداشت کرده‌ايد. بعد از قطع بلندگوي صباغيان، وي به طرف جايگاه هيات رئيسه رفت و با صداي بلند با قاليباف به بحث پرداخت؛ در عين حال گروهي از نمايندگان مجلس از جمله اعضاي کميسيون تلفيق بودجه در تلاش بودند تا وي را از جايگاه هيات رئيسه به صندلي خود برده و آرام کنند اما صباغيان با صداي بلند نسبت به مديريت جلسه اعتراض داشت.