اخبار کوتاه


ضرورت هوشمند سازی اقتصاد  ایران

وزیر اقتصاد  و د ارایی گفت: د ر خواستم از مجموعه مد یران مالیاتی کشور این است که حصار مقاومت برخی از سازمان ها را بشکنند  و از تمام ظرفیت های برون سپاری بهره ببرند . احسان خاند وزی د ر نشست مد یران مالیاتی سراسر کشور د ر بند رعباس، با بیان اینکه د ر بین ۳ یا ۴ محور تحولی د ر د ولت جد ید  د ر حوزه اقتصاد ، بی شک یکی از ارکان ها اتفاقاتی است که د ر سازمان امور مالیاتی رخ د اد ه است گفت: امید وارم بتوانیم برگ د رخشانی از حرکت های تحولی اد اره کشور د ر نرم افزارهای اد اره اقتصاد  ارائه د هیم که سالیان سال مورد  استناد  قرار گیرد . وی افزود : فراموش نکنید  مسیر اصلی که مد  نظر و سمت و سوی حرکت ماست، مسئله هوشمند  سازی د ر اقتصاد  ایران است. از این رو تمرکز خود  را د ر به اختیار گرفتن افراد ی که به خد مت این هد ف د رآیند  بگذاریم تا مالیات را به صورت هوشمند  شناسایی، وصول و مسیر جد ید ی را ایجاد  کنیم. وزیر اقتصاد  و د ارایی یکی از ابعاد  مسئله هوشمند  سازی را استفاد ه کرد ن از ظرفیت های برون سپاری خارج از سازمان عنوان کرد  و گفت: د ر خواستم از مجموعه مد یران مالیاتی کشور این است که حصار مقاومت برخی از سازمان ها را بشکنند  و از تمام ظرفیت های برون سپاری بهره ببرند . خاند وزی اظهار کرد : د ر مورد  خانه های خالی یا د ر حوزه خود روهای لوکس علاوه بر تلاش برای ابلاغ به صاحب ملک و خود رو، آنچه مقد م است اقد اماتی است که منجر به وصول یا تغییر رفتار شود ، و د ر همین زمینه هم از کمک نهاد هایی که ذینفع باشند  د ر پیشبرد  اهد اف سازمانی استفاد ه شود .

 

یک تصمیم جد ید  برای سهام عد الت متوفیان

رییس سازمان بورس و اوراق بهاد ار از اخذ تصمیم جد ید  برای تعیین تکلیف سهام عد الت متوفیان خبر د اد . مجید  عشقی د ر گفت‌وگو با ایسنا، د رمورد  انتقال سهام مشمولان متوفیان توضیح د اد : بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عد الت طی سال‌های گذشته فوت شد ه‌اند  و انتقال سهام باید  به صورت الکترونیکی صورت بگیرد . بر این اساس د فاتر قضایی د رمورد  بحث سامانه و انتقال اطلاعات با مشکل مواجه شد ند . عشقی اد امه د اد : به همین د لیل مصوبه تغییر د اد ه شد  و شرکت‌های کارگزاری را هم وارد  ماجرا شد ند . بر این اساس بخش سامانه‌ای د ر اختیار کارگزاری قرار می‌د هیم تا بتوانند  این کار را انجام د هند . افراد  باید  به کارگزاری‌ها و د فاتر قضایی مراجعه کنند  تا کارگزاری به صورت الکترونیکی این کار را انجام د هد . وی افزود : وراث باید  گواهی انحصار ورثه را ارائه کنند  تا انتقال بر اساس سهمی که مشخص شد ه صورت بگیرد . د ر سامانه د رصد  هر وارث مشخص می‌شود  و انتقال قهری به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد . ساختار اواخر تغییر پید ا کرد ه و زیرساخت فنی آن د رحال آماد ه شد ن است. بر اساس این گزارش، بیش از سه میلیون نفر از مشمولان سهام عد الت طی سال‌های گذشته فوت شد ه‌اند  و سهام آن‌ها پس از فرایند  انحصار وراثت باید  به وراث تعلق بگیرد . البته برخی از وراث نیز فوت شد ه‌اند  و همین موضوع فرایند  را پیچید ه‌تر کرد ه است.