نجات صنعت پتروشیمی با ابزار د انش بنیان ها


گروه انرژی: سال ۱۴۰۱ نام تولید ، د انش بنیان و اشتغال آفرین را برگزید ، سالی که بسیاری از صنایع با بکارگیری از آن رشد  خود  را رقم زد ند ، یکی از این صنایع، صنعت پتروشیمی بود  که توانست از این طریق افزایش بهره وری و کاهش خام فروشی را محقق کند . به گزارش «تجارت»، شرکت های د انش بنیان، از سال های گذشته تاکنون، سهم و جایگاه خود  را د ر صنعت نفت بسیار زود تر از صنایع د یگر باز کرد ند ، د ر این میان، صنعت پتروشیمی پیشتازی چشمگیری د ر این روند  د اشته و امروز شرکت های د انش بنیان و فناور د ر افزایش میزان تولید  و د سترسی به د انش فنی و تامین تجهیزات و نیازهای فنی صنعت پتروشیمی نقش زیاد ی د ارند . شرکت های د انش بنیان با عبور از تحریم ها و فشارهای اقتصاد ی مختلف توانسته اند  سد شکن تحریم باشند  و صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی را د ر پروژه های از قبل برنامه ریزی شد ه جهش د وم و سوم و طرح های پیشران کمک کنند . اتفاق مهمی که د ر میانه تلاش برای توسعه د انش بنیان ها د ر صنعت نفت، بخصوص صنعت پتروشیمی رخ د اد ه، تکمیل زنجیره ارزش تولید  محصولات و جلوگیری از خام فروشی د ر کنار سود  سرشار برای کشور است.

صنعت پتروشیمی ایران به جایگاه اول منطقه می رسد 
صنعت پتروشیمی ایران با بررسی و ارزیابی د رست از بازار و آنچه د ر قالب جهش د وم و سوم خود  و پس از آن پیش بینی کرد ه است، تلاش می کند  محصولات خود  را متنوع تر از هشت محصول اولیه و پایه یعنی متانول، آمونیاک، اتیلن، پروپیلن، بوتاد ین و BTX بنزن، تولوئن و زایلین عرضه کند  و د ر این بخش است که پای شرکت های د انش بنیان به میان می آید  و پیش بینی می شود ، صنعت پتروشیمی ایران با اجرای برنامه های هد فمند  د ر سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴) با ظرفیت تولید  سالانه ۵۷ میلیون تن به جایگاه اول منطقه د ست یابد .

نجات صنعت با بهره‌گیری از د انش‌بنیان‌ها
طبق گفته کارشناسان این حوزه، آنچه امروز به عنوان هد ف مهم و کلان آیند ه صنعت پتروشیمی د ر نظر گرفته شد ه، توسعه فعالیت های صنایع تکمیلی با هد ف کاهش خام فروشی د ر صنعت پتروشیمی است. با بهره‌گیری از د انش‌بنیان‌ها و فناوری می توان صنعت را از عقب‌ماند گی و منسوخ شد ن نجات د اد . برای رسید ن به این اهد اف شماری اقد ام‌ها انجام شد ه است. برای نمونه مراکز نوآوری د ر مجتمع‌های پتروشیمی راه‌اند ازی شد ه که برای آیند ه این صنعت مطلوب بود ه، همچنین برای ارزیابی شرکت‌هایی که چه مقد ار به سمت د انش‌بنیان‌شد ن می‌روند  هم اقد ام‌های انجام شد ه است. امروزه هد ف، قطع خام فروشی و استقلال اقتصاد ی یکی از پیش شرط های اجرای پروژه های صنعت پتروشیمی بود ه و اجرای پروژه های تکمیل زنجیره ارزش و طرح های پیشران، فعال سازی صنایع کوچک و پارک های صنعتی و شیمیایی به همین منظور بود ه است. طبق ارزیابی های صورت گرفته ظرفیتی د ر حد ود  هشت میلیارد  د لار پروژه فعال د ر صنعت پتروشیمی برای ورود  شرکت های فناور و د انش بنیان وجود  د ارد  که اگر شرکت های د اخلی از آن استفاد ه نکنند ، این مجال نصیب خارجی ها خواهد  شد ، تا کنون اقد امات خوبی د ر حوزه بکارگیری از د انش بنیان ها د ر صنعت پتروشی صورت گرفته اما انتظار می رود  که شرکت های فناور و د انش بنیان ایرانی به سطوح بین المللی برسند . یکی از راهبرد های‌ صنعت پتروشیمی حرکت به سمت تولید  محصولات پایین‌د ست ارزش‌آفرین است، د ر این زمینه بحث‌های زیاد ی مطرح و چهار پارک د ر پارسیان، ماهشهر، عسلویه و مکران طراحی شد ه که د ر حال اجرایی شد ن است.

رشد  سالانه ۴.۵ د رصد ی تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی
براساس پیش‌بینی‌ها، تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی سالانه حد ود  ۴.۵ د رصد  رشد  خواهد  د اشت، د ر صورتی که افزایش تقاضای فرآورد ه‌های نفتی رو به کاهش است، بنابراین باید  محصولات نفت و گاز کشور را به سمت توسعه صنعت پتروشیمی و ایجاد  ارزش افزود ه بیشتر هد ایت کنیم. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شد ه، ظرفیت صنعت پتروشیمی تا ۱۰ سال آیند ه از ۹۰ میلیون تن کنونی به نزد یک ۲۰۰ میلیون تن د ر سال خواهد  رسید  و د و برابر خواهد  شد  که نقش تعیین‌کنند ه‌ای د ر جریان تحریم‌ها د ر ارزآوری برای کشور خواهد  د اشت. هم اکنون بیش از ۱۸۰ شرکت د اخلی د ر زمینه حل مشکلات پلنت ها، تولید  و لایسنس و د انش فنی با هد ف راه‌اند ازی خطوط و طرح‌های جد ید ، افزایش بهره‌وری، تقویت و حمایت از صنایع ساخت د اخل و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی کاربرد ی، د ر صنعت پتروشیمی فعال هستند ، بی شک استفاد ه از پتانسیل د انش بنیان ها د ر این عرصه می تواند  بسیار کمک رسان باشد  تا علاوه بر ارزآوری د ر حوزه خود کفایی بیشتر نیز گام برد اریم.