سبد معیشت 12 میلیون، حقوق 7 میلیون؟

آرمان امروز: پس از مدتها کشمکش بر سر تعيين نرخ دستمزد کارگران در سال 1402 در آخرين نشست شوراي عالي کار رقم سبد معيشت ماهانه کارگران 12 ميليون و 479 هزار و 500 تومان تعيين شد در واقع اين رقم در حالي مورد تصويب شورايعالي کار قرار گرفته که نرخ سازي هاي نمايندگان دولت در شوراي عالي کار تفاوت 5 ميليون توماني را با نرخ پيشنهادي نماينده کارگران رقم زده است . البته ماجرا تنها محدود به اين اختلاف نشده و موضوع زماني حائز اهميت مي شود که قرار نيست همين نرخ سبد معيشت نيز مبناي تعيين دستمزد در سال اينده قرار گيرد .
در اين رابطه نگاهي به دستمزد سال گذشته نيز مويد اين نکته است به گونه ايکه در سال 1401 سبد معيشت نرخ 8.9 ميليون توماني را مصوب کرد اما در نهايت حقوق پس از آن همه مقاومت دولت به نرخ 6.2 ميليون توماني رسيد حال برخي از شنيده ها حاکي از آن است که در سال 1402 هم بر اساس انچه در بودجه مصوب شده حداقل بگيران دستمزد 7.5 ميليون توماني را دريافت خواهند کرد و دولت سعي دارد تا براي کارگران نيز همين نرخ را مبنا قرار دهد . موضوعي که نشان مي دهد مديران و مسئولان نهادهاي دولتي در شرايط سخت اقتصاد هيچ گونه ذهنيتي از فشار حاکم بر قشر کارگر جامعه‌ندارند.
نشست شوراي عالي کار که با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نمايندگان گروه کارگري و کارفرمايي و دعوت وزراي اقتصاد و صمت برگزار شد و اعضاي کميته دستمزد رقم هزينه ماهانه سبد معيشت کارگران را 12 ميليون و 479 هزار و 500 تومان اعلام کرده اند. اگرچه که پس از اين نرخ  نمايندگان گروه کارگري هم از سبد معيشت کارگران بر اساس محاسبات و جمع بندي گزارش هاي نهايي خود رونمايي کرده و رقم 17 ميليون و 447 هزار و 160 تومان را پيشنهاد دادند. رقم کميته دستمزد با رقم پيشنهادي گروه کارگري فاصله بسيار دارد و نسبت به گزارش دوماه قبل وزارت کار درباره خط فقر 14 ميليون توماني هم کمتر است.
از سوي ديگر نرخ سبد معيشت در حالي تعيين شده که احتمالا حقوق کارگران بازهم به اين ميزان نخواهد بود .

در اين رابطه مروري بر چانه زني هاي شوراي عالي کار و در نهايت تعيين نرخ دستمزد مويد اين موضوع است در در سال گذشته، هزينه معيشت يک خانوار 3.3نفره کارگري 8ميليون و 879هزار تومان تعيين شد که محاسبات گروه کارگري ارقام به ‌مراتب بالاتري را پيشنهاد داده بودند، اما در نهايت رقم دريافتي کارگران به حدود 6.2 ميليون تومان رسيد  .
سبد معيشت مصوب کميته مزد در بهمن سال گذشته معادل 65درصد هزينه واقعي معيشت بوده و امسال با فرض رعايت اين نسبت، رقم مصوب براي سبد معيشت کارگري بايد حدود 15.3ميليون تومان باشد.
از نگاهي ديگر، در سال گذشته، حداقل مزد و مزاياي يک خانوار 3.3نفره کارگري معادل 72درصد هزينه معيشت مصوب تعيين شد و امسال با فرض رعايت همين شيوه دولت حقوق 9 ميليون توماني را بايد براي حداقل بگيرانتصويب کند اما شنيده ها حاکي از آن است که دولت عزم خود را جزم کرده تا حقوق کارگران را نيز همچون کارمندان حداقل بگير در محدود 7.5 ميليون تومان تعين کند.