افت 25 درصدي شمار زنان دانشجو

بنفشه سام گيس
بررسي‌هاي «اعتماد» بر آمار آموزش عمومي، تحصيلات عالي و وضعيت بيكاري فارغ‌التحصيلان نشان داد كه در فاصله سال 1391 تا 1401، با وجود افزايش تعداد دختران و پسران دانش‌آموز در پيش‌دانشگاهي و پايه دوازدهم و همچنين رشد آمار ثبت‌نام دختران و پسران براي شركت در آزمون سراسري، هم از تعداد دانشجويان كاسته شده و هم تركيب جنسيتي دانشجويان تغيير كرده به اين معنا كه در اين دهه، به تدريج،آمار بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي از كمتر از 20 درصد (سال 1391) به بالاي 40 درصد (سال 1401) رسيده و به موازات رشد نرخ بيكاري، در سال 1401 و نسبت به سال پايه (1391) از تعداد دانشجويان كاسته شده كه اين كاهش، به خصوص در آمار دانشجويان زن كاملا مشخص و معنادار است. افزايش نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي در فاصله سال تحصيلي 1391 -1390 و 1401- 1400 با وجود كاهش نرخ بيكاري در جمعيت بالاتر از 15 سال كشور (در سال 1401 نرخ بيكاري در جمعيت بالاي 15 سال كشور تك رقمي شد) علاوه بر كاهش سرمايه اجتماعي و رشد نارضايتي عمومي به دنبال رخدادهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي، از عوامل موثر در كاهش رغبت جمعيت جوان به ادامه تحصيلات عالي است. 
آمارهاي رسمي چه مي‌گويند؟ 
   تعداد دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي در سال تحصيلي 1391 - 1390 كه مي‌توانستند در كنكور سال 1391 شركت كنند: 483 هزار و 966 نفر (282 هزار و 646 دختر، 201 هزار و 320 پسر) 
   تعداد دانش‌آموزان پايه دوازدهم در سال تحصيلي 1401 - 1400 كه مي‌توانستند در كنكور سال 1401 شركت كنند: 904 هزار و 323 نفر (444 هزار و 948 دختر، 459 هزار و 375 پسر) 
   تعداد داوطلبان كنكور در سال 1391: يك ميليون و 66 هزار و 141 نفر (639 هزار و 982 زن، 426 هزار و 159 مرد) 


  تعداد داوطلبان كنكور در سال 1401: يك ميليون و 489 هزار و 220 نفر (915 هزار و 41 زن، 574 هزار و 179 مرد) 
    تعداد دانشجويان در سال تحصيلي 1391 - 1390: 4 ميليون و 404 هزار و 614 نفر 
    تعداد دانشجويان زن در سال تحصيلي 1391 - 1390: دو ميليون و 191 هزار و 409 نفر 
    تعداد دانشجويان مرد در سال تحصيلي 1391 - 1390: دو ميليون و 213 هزار و 205 نفر
   تعداد دانشجويان در سال تحصيلي 1401 - 1400: 3 ميليون و 342 هزار و 220 نفر (كاهش 24.1 درصدي نسبت به تعداد دانشجويان سال تحصيلي 1391- 1390) 
   تعداد دانشجويان مرد در سال تحصيلي 1401 - 1400 : يك ميليون و 700 هزار و 794 نفر (كاهش 23.1 درصدي نسبت به تعداد دانشجويان مرد در سال تحصيلي 1391- 1390) 
   تعداد دانشجويان زن در سال تحصيلي  1401 - 1400: يك ميليون و 641 هزار و 426 نفر (كاهش 25 درصدي نسبت به تعداد دانشجويان زن در سال تحصيلي 1391 - 1390) 
   نرخ بيكاري در جمعيت بالاي 15 سال در سال 1390: 14.7 درصد 
   نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي در سال 1390: 19.4 درصد 
   نرخ بيكاري جمعيت بالاي 15 سال در سال 1391: 12.2 درصد 
   نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي در سال 1391: 20.9 درصد 
   نرخ بيكاري در جمعيت بالاي 15 سال در سال 1400: 9.2 درصد 
   نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي در تابستان سال 1400: 40.6 درصد (از جمع يك ميليون و 12 هزار و 227 نفري فارغ‌التحصيلان بيكار، 538 هزار و 97 نفر زن - معادل 71.6 درصد از جمع بيكاران تحصيلكرده - و 474 هزار و 130 نفر مرد - معادل 27.2 درصد از جمع بيكاران تحصيلكرده - بوده‌اند.) 
   نرخ بيكاري در جمعيت بالاي 15 سال در سال 1401: 9.7 درصد 
   نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي در تابستان سال 1401: 40.9 درصد (از جمع 955 هزار و 398 نفري فارغ‌التحصيلان بيكار، 513 هزار و 895 نفر زن - معادل 68.7 درصد از جمع بيكاران تحصيلكرده - و 441 هزار و 503 نفر مرد - معادل 27.9 درصد از جمع بيكاران تحصيلكرده - بوده‌اند.)