مشهدي باقر بقال و انتخاب شهردار تهران

یكی از وكلای معروف مجلس اول شورای ملی كه تا بمباران مجلس به‌وسیله محمدعلی شاه قاجار به مدت بیست‌ماه وكیل مجلس بود، مشهدی‌ باقر بقال است. مجلس اول، مجلسی صنفی بود و چون مشهدی باقر بقال كدخدای صنف بقالان بود، توسط این صنف به نمایندگی مجلس انتخاب شد. مردی ساده اما رك بود و حرف خود را بی‌پروا می‌زد. در مجلس با محمدعلی شاه درافتاد، تا جایی که وقتی مجلس به وسیله لیاخوف روسی و به دستور محمدعلی شاه بمباران شد، محمدعلی شاه اعلام كرد هركس دل و زبان مشهدی باقر بقال را به حضورش بفرستد، پانصد تومان جایزه دارد. شاه نطق مشهدی باقر بقال را شنیده بود كه در مجلس می‌گفت شاه باید از مجلس اجازه بگیرد؛ حتی گفته بود آیا مشهدی باقر بقال اجازه می‌دهد شاه مملكت ناهار بخورد یا خیر! وقتی انقلابیون تهران را فتح كردند و محمدعلی شاه را معزول ساختند، زمانی‌ كه آماده خروج از كشور می‌شد، یكی از مجاهدین آذربایجان به ‌نام حسین بیك تبریزی فریاد زده بود: دیدی بالاخره مشهدی باقر بقال اجازه ناهار خوردن نمی‌دهد؟ آنچه در نوشته حاضر بنا دارم درباره مشهدی باقر بقال و مناسبت آن صحبت كنم، اشاره به یكی از نطق‌های مشهدی باقر بقال در مجلس است، مجلس اول شورای ملی كه مجلسی صنفی بود محل منازعه صنوف مختلف شد و چون مجلس هنوز آیین‌نامه داخلی نداشت و مردم هم هر روزه درمحل مجلس حاضر و عملا در كار مجلس دخالت می‌كردند، مشهدی باقر بقال كه ادبیات سیاسی نمایندگان را نمی‌فهمید، درخواست كرد به او فرصت دهند تا نطق پیش از دستور داشته باشد. زمانی ‌كه نوبت او شد با بقچه‌ای زیر بغل پشت تریبون رفت و بقچه را بوسید و از درون آن قرآنی درآورد و قرآن را بالا برد و به دیگر نمایندگان گفت: این قرآن كلام خداست. من نمی‌فهمم شما چرا اختلاف دارید و به چه علت وقت مجلس را می‌گیرید. شما را حواله به این قرآن كلام خداوند می‌دهم كه به این مردم خیانت نكنید، ما برای خدمت آمده‌ایم. این جملات را گفت و پایین آمد. نطق مشهدی باقر بقال را باید تاثیرگذارترین نطق در مجلس اول دانست.
ادامه در صفحه 6