قرارگاه توسعه صنعت پتروشیمی تشکیل می‌شود

 معاون اول رئیس‌جمهور گفت: علاوه بر تشکیل قرارگاه رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی، یک قرارگاه توسعه این صنعت با سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه‌ریزی و ایجاد شود. به گزارش ایرنا، درنشست معاون اول رئیس‌جمهور با فعالان صنعت پتروشیمی مقرر شد قرارگاه حل و پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی و همچنین قرارگاه توسعه این صنعت تشکیل شود. مخبر در نشست فعالان صنعت پتروشیمی با اشاره به تعامل و رابطه خوب و سازنده دولت سیزدهم و فعالین صنعت پتروشیمی تاکید کرد: باید انتظارات دو طرفه دولت و پتروشیمی برآورده شود که در این راستا قرارگاه پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی در حوزه معاونت ما ایجاد خواهد شد.  علاوه بر تشکیل قرارگاه رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی یک قرارگاه توسعه این صنعت با سه برنامه کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه‌ریزی و ایجاد شود. وی ادامه داد: باید طرح‌های کوتاه مدت ظرف یک ماه آینده جمع‌آوری شود و برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ پتروشیمی در سال جاری نهایی شود و همچنین در جلسات منظم قرارگاه توسعه برنامه‌ریزی میان مدت سه ساله با جمع بندی دستگاه‌های مربوطه در راستای تسهیل امور و رفع موانع بصورت مستمر دنبال خواهد شد و اقدامات بلند مدت نیز با توجه به مزیت‌های کشور در این قرارگاه تدوین شود.