پاسخ سازمان برنامه و بودجه كشور به گزارش « اعتماد»

گزارشي با عنوان «ناكامي در مهار تورم و رشد» در تاريخ 1403/1/14 در آن روزنامه منتشر شده است. خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن ‌شدن افكار عمومي، اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع ‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.  اقدام مهم دولت سيزدهم در كاهش تورم سالانه به 38.8 درصد در فروردين امسال/ مهار تورم مورد توجه سياست‌گذار است  ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي آن روزنامه درباره مسائل اقتصادي كشور، به آگاهي مي‌رساند:  تورم در سال‌هاي مورد اشاره نويسنده محترم گزارش آن روزنامه، عمدتا ناشي از انتظارات تورمي بوده است و تورم هر دوره بيشترين تاثير را از تورم دوره قبل داشته است. بر اين اساس عبور از تورم 45.8 درصدي در سال 1401 و رسيدن به تورم 40.7 درصدي، گام مهمي در جهت حذف اين انتظارات به شمار مي‌رود. مضافا بر اينكه بر اساس آخرين آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران، تورم سالانه در فروردين 1403 كه همزمان با افزايش قيمت‌ها در سال جديد نيز بوده است به 38.8 درصد رسيده كه اقدام مهمي در جهت مهار تورم است.  بر اساس گزارش بانك مركزي، تورم دوازده ‌ماهه شاخص بهاي توليدكننده با 50 واحد درصد كاهش از 82.6 درصد شهريورماه سال 1400 به 32.6 درصد در اسفندماه سال 1402 رسيده است كه بيانگر اين حقيقت است كه مهار تورم، مورد توجه سياست‌گذار بوده و طي سال‌هاي آتي، روند بهتري خواهد داشت. 
      
گزارشی با عنوان «سازمان برنامه و بودجه بخشنامه رفاهیات معلمان را در سال جاری لغو کرده است» در تاریخ 26/۱/1403 به نقل از سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در آن روزنامه منتشر شده است. خواهشمند است دستور فرمایید براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. تداوم پرداخت مزایای جانبی به معلمان در سال ۱۴۰۳ در چارچوب ساز و کارهای ذی‌ربط و در سقف اعتبارات ابلاغی موضوعیت دارد  ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های آن، روزنامه توضیحات زیر را به آگاهی می‌رساند:  بخشنامه رفاهیات در سال ۱۴۰۲ به استناد ماده (۷۴) ...
قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور توسط شورای حقوق و دستمزد مصوب شده است. در صورت تداوم پرداخت مزایای جانبی در سال ۱۴۰۳ پرداخت آن در چارچوب ساز و کارهای ذی‌ربط و در سقف اعتبارات ابلاغی موضوعیت خواهد داشت. بنابراین اظهارات سخنگوی محترم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لغو ضوابط مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صحيح نمی‌باشد.
    مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل   سازمان برنامه و بودجه کشور