چشمان بسته «بثينه» چشم جهان را باز کرد

چشم ‌بسته «بثينه»، چشم مردم جهان را كه از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي هستند، باز كرد! خانه بثينه، دختربچه يمني در بمباران سعودي‌ها بر سر او و خانواده‌اش آوار شد و پدر و مادر و شش خواهر و برادر او به شهادت رسيدند. بثينه اما از زير آوار نجات يافت با چشمان كبود كه براي ديدن آنچه از دنيا براي او باقي مانده، مجبور است پلك‌هايش را با انگشتان دست نگه دارد! بثينه با اين تصوير خود نمادي براي مظلوميت يمن شد و بسياري از كاربران توئيتر براي همدردي با او تصاويري شبيه بثينه از خود منتشر كردند.   نيم ميليون كودك يمني گرفتار وبا هستند و چندين برابر اين تعداد از كودك و بزرگسالان يمني دچار سوءتغذيه. بثينه چشم انسانيت شد اما اين فقط مردم جهان هستند كه هنوز وجدان بيداري دارند. در حالي كه گرگ انسان‌ها در دولت‌هاي امريكا و سعودي همچنان زاد و ولد مي‌كند.