خشت كج برج ۲۷ طبقه هر مز ان

احداث برج‌هاي غيرقانوني به داستان تكراري پايتخت تبديل شده است اما در ميان همين داستان تكراري، ماجراي برج 27 طبقه هرمزان كه از خشت نخست خلاف ساخته شده با تمامي برج‌هاي تهران تفاوت دارد. برجي كه زور وزير راه‌ و شهرسازي به مسئولانش نرسيده و راي صادر شده از سوي دادگاه عمومی قوه‌ قضاییه روي زمين مانده است و مشخص نيست چرا نهادهاي مسئولي همچون استانداري، شهرداري و اداره‌ اجرای احکام قوه‌ قضايیه نسبت به اجراي اين حكم دادگاه بي‌تفاوت هستند.
حادثه مرگ دلخراش كارگر در برج هرمزان
اما اتفاقي كه برج غيرقانوني هرمزان را دوباره به صدر اخبار بازگرداند، حادثه دلخراش مرگ كارگري به‌دليل عدم رعايت اصول ايمني بود. چند روز قبل، كارگر جوشکاری در حین انجام کار از طبقه‌ سیزدهم برج هرمزان سقوط کرد و در دم جان سپرد.
به‌گفته شاهدان عيني، اصول ایمنی در کارگاه ساختماني برج هرمزان رعايت نشده و به‌دليل عجله پيمانكار براي اتمام پروژه، چنين حادثه دلخراشي رخ داده است. پس از حادثه مرگ كارگر ، به‌تازگي اقدامات ايمن‌سازى ل