ماجرای روسری حاشیه ساز

 «ایران» از چگونگی ورود و حجاب مربی مرد تایلندی در سالن مسابقات کبدی  زنان گزارش می دهد
   1، 23و 24