توضیح پیرامون یک <مقاله وارده>                پیرو انتشار مقاله وارده «آذربایجان ، ایران کوچک» ، پاره ای دگرخوانی‌ها و برداشت های متفاوت از محتوای آن مطرح شد که نویسنده ترک‌زبان مقاله با ارسال توضیحی ضمن تأکید بر ارادت خود به آذری‌ها، درصدد شبهه زدایی
از خوانش های متفاوت متن برآمده است. «ایران» ضمن تأکید مجدد بر مشی ثابت خود در زمینه احترام به تمامی اقوام کشور و یادآوری اینکه در مطالب منتشره ، هرگز انگیزه ایجاد تکدر  در مخاطبان منتقد به مطالب خود را ندارد، خوانندگان  را به مطالعه

نوشتار نگارنده مقاله با عنوان «مغز استخوان میهن»  در صفحه آخر دعوت می کند.
سرزمین خودرو ایرانیان