رشد بدون نفت از رشد نفتی پیش افتاد

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه امسال را نسبت به سال گذشته با نفت 5.6 درصد و بدون نفت شش درصد اعلام کرد. در تابستان نیز این رقم با احتساب نفت 5.2 و بدون احتساب نفت 5.5 درصد بوده که از ارقام مشابه در بهار امسال کمتر است.گزارش مرکز آمار ایران از رشد تولید ناخالص داخلی بیانگر این است که اقتصاد ایران در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بدون احتساب نفت شش درصد و با احتساب نفت، 5.6 درصد رشد داشته است. طبق این گزارش، بخش خدمات با 7.2 درصد، بیشترین رشد را بین دیگر بخش های اقتصاد داشته است. بعد از آن نیز صنعت و کشاورزی به ترتیب با 4.4 و 0.9 درصد رشد قرار دارند.این گزارش از سوی دیگر، ارقام نرخ رشد بخش های اقتصادی را در تابستان منعکس کرده است که بر این اساس مشاهده می شود ، بخش کشاورزی رشد منفی 0.5، صنعت رشد 3.8 و خدمات رشد 7.1 درصدی داشته اند. بدین ترتیب، آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان نسبت به بهار، کمتر بوده است. رشد بهار بدون نفت 6.6 و با نفت 6.2 درصد بود. درکل اقتصاد نیز نرخ رشد اقتصاد بدون نفت در تابستان 5.5 و با احتساب نفت، 5.2 درصد را به ثبت رساند. این گزارش نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در تابستان امسال 0.8 درصد بوده است که از رقم مشابه در بهار، کمتر است.
سرزمین خودرو ایرانیان