آزمون روحانی‌شناسی!

الف) خواب ماند
ب) داخل ترافیک گیر کرد
ج) کارهای مهم‌تری داشت
د) حال نداشت
2- چرا آرمان‌های آیت‌الله ‌هاشمی برای روحانی کم‌رنگ شده است؟
الف) آرمان‌های آیت‌الله ‌هاشمی از اول هم کم‌رنگ بود
ب) روحانی از آرمان‌های آیت‌الله ‌هاشمی زیاد استفاده کرده و در اثر استفاده زیاد آنها کم‌رنگ شده‌اند.
ج)‌.... روحانی از پل گذشته است
د) همه موارد
3- چرا دختران آیت الله‌هاشمی از روحانی دلخورند؟
الف) روحانی از آنها به عنوان ابزار استفاده کرده است
ب) تصور می‌کنند آنها ابزار روحانی شده‌اند
ج) نگاه ابزاری روحانی آنها را اذیت می‌کند
د) روحانی از آنها استفاده ابزاری کرده
4- چرا مردم از دست روحانی ناراحت هستند؟
الف) چون روحانی به مراسم آیت الله‌هاشمی نرفت
ب) چون فائزه‌ هاشمی از دست روحانی دلخور است
ج) چون روحانی به وعده‌هایش عمل نمی‌کند
د) چون روحانی آدمی است که آدم را ناراحت می‌کند.
5- با روحانی باید چگونه برخورد کنیم؟
الف) بسوزیم و بسازیم
ب) نسوزیم و نسازیم
ج) عبور کنیم
د) کمپین حمایت از مصطفی میرسلیم راه‌اندازی کنیم.