عذرخواهی رسمی کمیته بین المللی المپیک از ایران

   8 و 23