خواهر خواندگی زمین و آسمان در تولد زهرای عالمیان

شاهد-  آفتاب چشمانت که طلوع کرد، زمین و آسمان ، خواهر خوانده شدند و نامت، نام پرشکوهت تمامت زن شد تا تمامی زنان، بلکه تمامی انسان ها اسوه ای حسنه برای زندگی برتر بیابند که با نگاه به زندگی اش و کاوش در حیات بهشتی اش، زمین و زمینه زندگی خود را شکوهی مومنانه ببخشند. نامت فاطمه شد و انسان فهمید برای رسیدن به خدا باید از هرآن چه غیر اوست، جدا شود. این جدایی می تواند او را به اصل خویش، وصل کند و حکایت نی های به نوا آمده را پایانی خوش، تحریر فرماید. تو را زهرا خواندند و خورشید و ماه به سلام آمدند تا بادیه های خود را از نوری پر کنند که هرگز به پایان نمی رسد بلکه در قیامت که خورشید و ماه و هرآن چه هست در هم پیچیده می شود، نور زهرایی، به افزایش برمی خیزد.محدثه شدی تا به هر اعراب که بخوانندت اعراب و غیر اعراب را، حدیث بخوانی و راه بنمایی، تویی که خود حدیث شده و حدیث خوانده ای و کلمات، هر چه از لبانت می جوشند حدیث هستند، حدیث هایی که هرگز، کهنه نمی شوند بلکه روز به روز ، نو به نو می شوند و جهان را هم نوسازی می کنند و جان ها را نیز حلاوتی نو می بخشند. صدیقه ات خوانده اند تا درسی باشد برای همه مردمان در عصرها و نسل ها که همواره بر مدار صداقت حرکت کنند و هر گز دنبال دروغ نروند که این کلید جهنم است و حیف در حیف است که صدیقه، چراغ دار راه ما باشد اما ما از راه دروغ برویم و به چاه ویل جهنم افتیم. نامت پرچم عزت ماست حضرت مادر که زاد روزت را روز همه مادران گرفته ایم که نماد مهر خدایند و روز زن نامیده ایم تا بدانیم که زندگی با زلالی محبت یک زن شکل می گیرد و بدون زن، زندگی نیمه اصلی خود را گم می کند و شکل نگرفته می میرد. تولدت حضرت مادر، عید زمان و زمین شد و گل ها شکوفا شدند در مقدم ات و یکی از هزاران شد روح ا... خمینی که جهان را به حق بر انگیخت و نگاه ها را دگر باره به راه تان بینا کرد تا بدانند مردمان همیشه که راه بهشت از صراط مستقیم حق می گذرد که حضرت زهرا چراغ دار آن است....