سندرز: 62 درصد زندانیان آمریکا فقرایی هستند که جرمشان به اثبات نرسیده

در یادداشت نامزد سابق انتخابات آمریکا هچنین آمده: «در کشور نباید صدها هزار انسان را پیش از آنکه واقعاً جرمی مرتکب شده باشند، محبوس کنیم.» وی سپس با اشاره به آمار وحشتناک زندانیان آمریکایی که هنوز جرمشان ثابت نشده نوشته: «بیش از ۶۵ درصد  از ۷۰۰ هزار نفری که در زندان‌های محلی یا فدرال آمریکا محبوس هستند، جرمشان اثبات نشده است، آنها تنها به این دلیل که امکان پرداخت وثیقه ندارند، در حبس می‌مانند. در واقع ما فقر را به عنوان جرم به شمار آورده‌ایم و این غیرقابل قبول است.