هزينه برکناري شريعتمداري از جيب مجلس


محمد حسيني

نماينده تفرش و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي

مدتي است علي ربيعي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برکنار شده و فرصت دولت براي معرفي جايگزين به پايان رسيده است. اما نکته مهم آن است که چه کسي بايد سکان مديريت اين وزارتخانه را بر عهده بگيرد. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي امروز، نتيجه ادغام سه وزارتخانه بوده که هر کدام در يک بخش است و به جرات مي‌توان ادعا کرد که هيچکدام از اين وزارتخانه‌ها ربطي به همديگر ندارند اما در هر صورت اين ادغام صورت گرفت. اگر به استيضاح ربيعي توجه کنيم، مي‌بينيم استيضاح کنندگان هر کدام در يک بخش طرح سوال کرده اند. برخي سوالات مربوط به تعاون، برخي ديگر مربوط به کار و اشتغال و برخي ديگر مربوط به صندوقها و بهزيستي بوده است. بنابر اين فردي که قرار است مديريت اين وزارتخانه بزرگ را بر عهده بگيرد، بايد نسبت به همه اين موارد تسلط داشته باشد. اکنون زمزمه معرفي محمد شريعتمداري براي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مطرح مي‌شود و اين در حالي است که شريعتمداري در هيچکدام از اين زمينه‌ها تخصص و تجربه لازم را ندارد. اگر چه شريعتمداري مدتها سابقه وزارت داشته و در بخش بازرگاني و صنعت کار کرده، اما اگر ميزان موفقيت وي را بررسي کنيم، مي‌بينيم که نه تنها چشمگير نبوده، بلکه با انتقادهاي بسياري رو به رو بوده است. هم اکنون که روحاني بنا دارد شريعتمداري را به عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي معرفي کند، استيضاح وي به دليل عملکرد ضعيف در اين وزراتخانه مشهود است به نوعي که برخي از مديران اين وزارتخانه به دليل واردات و رانت از سوي دستگاه قضا احضار شده و برخي ديگر نيز بازداشت شده اند. اگر شريعتمداري هم اکنون استيضاح شود، به دليل عملکردش از مجلس راي اعتماد نخواهد گرفت. اما دليل اينکه روحاني شريعتمداري را به عنوان وزير در وزراتخانه ديگري معرفي مي‌کند به دليل آن است که وي رييس ستاد انتخابات وي بوده و خود را مديون شريعتمداري مي‌داند، به همين دليل بنا دارد به مجلس معرفي کند تا نمايندگان به شريعتمداري راي ندهند. با اين کار هم مساله استيضاح شريعتمداري را به نوعي حل کرده و هم فرصت ديگري براي ادامه کار داده است. مهمتر اينکه روحاني تمايلي به همکاري با شريعتمداري ندارد و با اين کار مي‌خواهد به همکاري وي پايان دهد اما هزينه اين برکناري را بر دوش مجلس مي‌گذارد. درهر صورت مجلس تمايلي به ادامه کار شريعتمداري در وزارتخانه ديگر ندارد و بهتر آن است که روحاني فرد ديگري را به عنوان وزير معرفي کند.