قیام ضیا هاشمی، ضدابتذال درسینما!

سرانجام بعداز موضع‌گیری هاوسخنان تند و انتقادی مسعودجعفری جوزانی، سینماگرملی وشاخص کشور، ضد نابسامانی ها، بحران ها، معضلات و ابتذال در سینمای کشور،سیدضیا هاشمی، تهیه کننده حرفه ای، سختکوش و قابل احترام سینماهم ازمیان اهالی سینما قد علم کردودرامتدادحرکتهای اعتراضی منتقدان ورسانه‌های مستقل و عدالتخواه، درسخنانی صریح باانتقادواعتراض به امورغلط،مناسبات ناسالم،باندهای مخرب و ضدسینما، علیه
کج روهاوکجروی ها وانحرافهای سینمای ایران، شورید.سخنان بحق،بجا و درست جوزانی و هاشمی و مستقل های جامعه نقد وسینما ورسانه، ابعادی تازه به مبارزات مستمر عدالتخواهان وسلامت
اندیشان سینما داده و فضارا برای ابرازنظر و
اعتراض های اهالی سینماهموار کرده است.امید که حرکت مستقل اندیشان ودلسوزان سینما با پیوستن اهالی شریف و هنردوست و مردمی سینمای
کشورگسترش یابد و با لایروبی و پاک و سالم سازی سینما از وجود نامدیران ناکارآمد، باند مافیا و پولشویان ومبتذل سازان و حامیان اقتصادی و سیاسی آن ها، آبرو، اعتبارواحترام وسلامت رابه سینما بازگرداند!