نباید بانوان را بدبین کرد!

 
 
 
 
جامعه امروز ايران تحت تاثير ادبيات يکپارچه جهاني به واسطه فناوري و تکنولوژي در قالب شبکه‌هاي اجتماعي قرار دارد بيان موضوع چند همسري در شرايطي که سن ازدواج بين دختران و پسران به دليل عدم تناسب‌هاي اقتصادي، فرهنگي و... در جامعه افزايش پيدا کرده است نوعي خودزني اجتماعي است! عقل و شرع دو بال پرواز حرکت جامعه است بنابراين حمايت کنندگان از اين شبه نظريه بايد درک مناسب‌تري از ابعاد پيدا و پنهان جامعه داشته باشند و تفهيم موقعيت شوند که چرا با وجود حمايت‌هاي ديني، اما ظرفيت اکثريت جامعه براي پذيرش يک نظريه و امر ديني به شدت پايين است تعارض‌هاي عرفي و شرعي در اين نقاط قابل تامل است. بنابراين براي بيان هر نوع نظريه و موضوعي بايد ادبيات زير پوست جامعه را دانست و مهم‌تر از آن اقتضاي زماني را لحاظ کرد. اگر به تعبير علي مطهري چند همسري اجرا نشود فساد و فحشا بيشتر مي‌شود! آيا چنين ديدگاهي با توجه به واقعيت‌هاي جامعه امروز پذيرفتني است؟ نکته مهم اينکه چنين ديدگاهي بين چه قشري از جامعه قابليت اجرا شدن دارد؟ علي مطهري بايد بداند بانويي که به دليل مشکلات اقتصادي همسر شخصي به اصطلاح متمول مي‌شود عشق و علاقه نيست! و تازه داستان به نام ديگري و به کام ديگري آغاز مي‌شود! علي مطهري درک درستي از ادبيات زير پوست جامعه ندارد و سال‌هاست که جامعه با پديده فساد و فحشا از هر نوع آن آشنا است اما فساد اقتصادي برخي مسئولان و فرزندان شان را سرآغاز بسياري از ناهنجاري‌هاي جامعه مي‌دانند رانت و فساد دو موضوع مهم آلرژي‌زا جامعه امروز ايران شده است و برخي مديران با استتار در قالب ادب ديني، ادبيات ديني مردم را نشانه رفته‌اند و سرخوردگي جامعه در اين حوزه قابل مشاهده است.
ادامه صفحه 11