از گردشگری سبز تا گسترش فناوری‌های دیجیتال

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اهمیت ویژه‌ای بـرای جـمهوری اسـلامی ایران دارد، گفت:‌ «اکوتـا» و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه‌ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند در تـوسـعه هـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت هـای مـنطقه مشارکت کامل داشته باشند.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف، در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا با بیان اینکه ظـرفیت‌های اکو بـرای همگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا هـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت، گفت: اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق «اجـتماع اکو» هـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بهـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش هـای غنی مشـترک بـاشد. ظریف گفت: ســازمــان همکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـغرافیایی فـوق‌العاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت هـای فـرهنگی و تـاریخی تـمامی مؤلفه‌هـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در همکاری چندجانبه میان ملت ها را دارا می‌باشد.
چشم‌انداز 2025
وزیر امور خارجه اولـین و مـهم‌تریـن چـالـش مسـتمر اکو را نـبود الـگوی مـناسـب بـرای هـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی عنوان کرد و گفت: در ایـن راسـتا باید سـاخـتار هـمکاری بـرای رسیدن به این هدف مجدداً سازماندهی شود.
وی با بیان اینکه سـند چـشم‌انداز اکو ۲۰۲۵ آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه‌ای در زمینه‌های مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین شـامـل تـرانـزیت و حـمل‌و‌نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت، افزود: باید اجـرای مؤثر چـشم‌انداز ۲۰۲۵ را از طـریق سازوکار هـا و طـراحی هـای پیش‌بینی شـده شـتاب دهیم ضمن اینکه شـورای وزیران باید از وزرای بـخش هـای ذیربـط و نیز دبیرخـانـه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـهم در راسـتای تـحقق اهداف و مقاصد سازمان حمایت کنند.
حمل‌ونقل و تجارت
وزیر امور خارجه با بیان اینکه تأسیس کریدور و فـعالیت‌هـای مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت، گفت: مـا در ایران سـرمـایه‌گذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه‌هـای گمشـده انـجام داده‌ایم. بـا این حـال طـرح‌هـای اسـاسی هـمچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت(TTFA) همچنان در انتظار اجرا توسط کشورهای عضو است.
 ظریف تأکید کرد: بـه‌مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورهـای عـضو اکو که بسیار پـایین‌تر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه‌هـای دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه‌مـنظور تسهیل و هـمسان‌سازی تـجارت مـنطقه‌ای نیاز داریم تـا بـتوانیم مـناسـبات تـجاری‌مان را سـریعتر، ارزان‌تـر و قـابـل پیش‌بینی‌تـر کنیم.
وی افزود: در این راستا انـجام تـراکنش‌هـای مـالی بـا ارزهـای ملی، تـهاتـر، کاهـش هـزینه‌هـا و از بین بـردن تأخیرهـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنها بـرخی از رویکرد‌هایی است که باید تقویت شوند.
توسعه گردشگری
وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز هـمراه بـا ارائه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در مـنطقه یکی از اهــداف چــشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو اســت، تصریح کرد: بهــره‌برداری از ظــرفیت هــای شــگرف همکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک بـرنـامـه اقـدام هـوشـمندانـه اسـت. مـا از هـر ابتکاری که منجـر بـه تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه‌اندازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری‌هـای نـوین و بـه اشـتراک‌گذاری دانش و به رویه‌ها به منظور فعالیت‌های هم‌آفرینی استقبال می‌کنیم.
ظریف گفت: فــعالیت هــای مــرتــبط بــا فــناوری‌های اطــلاعــاتی و ارتــباطی می‌توانــند به‌عنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند. در این رابـطه، مـا اهمیت ویژه‌ای بـرای اجـرای «راهـبرد مـنطقه‌ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو ۲۰۲۵» و نیز «بـرنـامـه اقـدام» که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر ۲۰۱۷ در باکو مطرح شد، قائل هستیم.
افزایش ارزش افزوده
وزیر امور خارجه با بیان اینکه مـوفقیت سـازمـان اکو جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورهـای عـضو غیرقـابـل تـصور نیست، افزود: تـرتیبات مـوافـقتنامـه‌هـای مـوسـوم بـه «کمتر از عـضویت کامـل» تأثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته‌اند. مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت هـایمان مــشارکت دهیم و در عــوض اکو باید ارزش افــزوده خــود را بــرای تــمامی کشورهای عضو ثابت کند. ظریف تأکید کرد: اهــداف اصلی فــرآیند کنونی اصــلاحــات که در بیست و یکمین نشســت وزیران اکو در ۲۰۱۳ در تهـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت‌هـای نـهادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت که بـه طـور بـالـقوه می‌توانـد بـه افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارآیی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود.
حمایت از اصلاحات
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: جــمهوری اســلامی ایران به‌عنوان یکی از بنیانــگذاران اکو بــه طــور کامــل از فــرآیند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف‌پذیری را بـه‌مـنظور تأمین مـنافـع و رفـع نـگرانی هـای کشورهـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت. وزیر امور خارجه با بیان اینکه اکنون زمـان آن فـرا رسیده اســت نیروی مــوردنیاز بــرای اصــلاحــات را بــازتــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم، اظهار داشت: در زمـانی که چـندجـانـبه‌گـرایی بـه طـور مـرتـب مـورد صـدمـه قـرار می‌گیرد، سـازمـان همکاری اقـتصادی بـا دهه‌هـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بهـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشور هـای عـضو اسـت.
انجام تعهدات
ظریف گفت: با‌ وجود سختی‌هـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قهـری یکجانـبه و ظـالـمانـه و بی‌پـروا تجـربـه می‌کنند، جـمهوری اسـلامی ایران بـه تعهـدات خـود نسـبت بـه اکو و بـرنـامـه‌هـا و طـرح هـایش ادامـه می‌دهـد. رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ایران طـرح هـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری هـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری به‌عنوان بـه صـرفـه‌تـرین و پـربـازده‌تـرین طـرح هـای مشـترک میان کشورهـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده‌ایم. وی گفت: جـمهوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت‌هـای شـگرفی را که در این حـوزه هـا دارد در اختیار کشورهـای اکو قـرار دهـد. این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای همتایانشان در منطقه اکو است.
ظریف با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اهمیت ویژه‌ای بـرای جـمهوری اسـلامی ایران دارنـد، اظهار داشت: «اکوتـا» و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه‌ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه هـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت هـای مـنطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق دنیا نیز اتفاق افتاده است. وزیر امور خارجه بیان کرد: ایران قـویاً بـه اجـرای این طـرح از طـریق فـعال‌سازی یا مـتنوع سـازی، تـرتیبات مـنطقه‌ای لازم در حـوزه‌هـای تـجاری مـانـند تسهیل رویه هـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه هـای پـولی و بـانکی، حـمل و نـقل چـندوجهی، تـرتیبات امنیتی و مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و غیره متعهد است. رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه با اشاره به نـقش بسیار مهم دبیرخـانـه اکو در مسیر مشـترک اعضا اظهار داشت: مـا به‌عنوان کشورهـای عـضو نیاز داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مهیا کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مأموریت خـود را انـجام دهـد.
وی در پایان گفت: مـا از تـلاش هـای دبیرکل و همکارانـش در دیگر نـهادهـای اکو از جـمله آژانـس هـا و نـهادهـای تخصصی مـنطقه‌ای آن در اطمینان از اجـرای کامـل مأموریت هـای مـصوب، اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بهـره‌برداری کامـل از شـراکت بـا شـرکای جـدید و سنتی‌مان بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می‌کنیم و از آنـها انـتظار داریم اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه‌ها انجام دهند.