میانجیگری یا کسب امتیاز بیشتر؟

عمان به عنوان یک کشور میانجی در میان کشورهای ایران و آمریکا از یک سو و از سویی دیگر ایران با دیگر کشورهای منطقه محسوب می‌شود. بنابراین هرگاه عمان و مسئولین این کشور به ایران سفر می‌کنند مانند سفر دیروز وزیر خارجه این کشور به ایران ، اولین سناریویی که به ذهن در میان اصحاب سیاست وارد می‌شود آن است که عمان در پی ایجاد نقش خود در این رابطه است.
چه قبل از آغاز دولت روحانی در دور نخست و اواخر دولت محمود احمدی نژاد چه در دوره‌های مختلف تاریخی، این عمان بوده است که به عنوان میانجی وارد عمل شده است، پرواضح است که در گذشته نیز عمان رابطه تنگاتنگی با ایران درمسائل منطقه داشته است . امروز اما نام عمان با کد میانجیگری تلفیق و عجین شده است. از سویی دیگر، به هر ترتیب کشورهای منطقه در وضعیت کنونی همکاری‌های خود را در یک محیط ناشی از فشارهای تحریم‌های آمریکا را ادامه و استمرار بخشیدند و تلاش می‌کنند در عین حالی که در مسائل منطقه‌ای و بین المللی منافع خاص خود را در ارتباط با کشورهای فرادستی و منطقه ای نادیده نگیرند اما با توجه به جایگاه سنتی ایران در منطقه و اثرات ناشی از قدرت ایران در مسائل منطقه ای و بین المللی خطوط ارتباطی خود رابا ایران قطع نکرده و به ارتقای سطح همکاری‌های میان خود با ما ادامه ‌دهند و به حفظ وضع موجود در این ارتباط همت گمارند. اما آنچه که مسجل است اینکه بعد دیگر این سفر می‌تواند در کنار حفظ ارتباط میان ایران و دولت عمان و ارتقای سطح همکاری‌ها و بهره برداری از بافت موقعیت کنونی، احتمالا گرفتن امتیازات بیشتر از تهران نیز محسوب شود ، چرا که تهران هم اکنون در وضعیت تحریمی‌نیازمند ایجاد فضای مناسب در جهت بهره‌برداری از حق ارتباطات موجود با کشوهای دیگر چه در درون منطقه و چه در فرامنطقه است.