رئیس جمهور: هیات بررسی نحوه جبران خسارات شهروندان در حوادث آبان‌ماه تشکیل شود

رئیس جمهور دستور داد تا هیاتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان ماه دچار آسیب شده‌اند، تشکیل شود.
طبق دستور دکترروحانی، این هیات متشکل از وزیران کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری موظف شده که ضمن بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، نحوه جبران خسارات را مشخص و گزارش نهایی را در اسرع وقت به رئیس جمهوری ارائه کند.
‌در جریان حوادث هفته پایانی آبان ماه، گروهی از شهروندان دچار صدمات و آسیب‌هایی شدند که این دستور زمینه جبران لطمات و خسارات آنان را مهیا می‌کند.