برگزیدگان سی‌و چهارمین نمونه‌های ملی بخش کشاورزی معرفی شدند