احکام افزایش حقوق بازنشستگان صادر شد


وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دیروز اعلام کرد: مطالبه مهم جامعه بازنشستگی کشور عملیاتی و احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری صادر شد .در سال جاری حقوق بازنشستگان کشوری عزیز به طور میانگین ۷۷درصد افزایش یافته است.