هر سه قوه مشمول محدودیت‌های کرونایی می‌شوند

https://shahrvandonline.ir/26041/%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85/