وقتی فرهاد جان بخشید

https://shahrvandonline.ir/26305/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c%d8%af/